CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Avatar of Jeffrey Wang.
Avatar of Jeffrey Wang.
Past
Product Manager @Kono 美商知識能股份有限公司
2022 ~ 2022
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng hai tháng
算法工程師緊密配合,根據音樂生成、電腦視覺和人臉辨識的使用情境,規劃蒐集訓練資料的方式,評估分析模型成效,制訂演算法驗收標準。 規劃 Roadmap,整合產品策略、願景、用戶回饋和商業機會,發想每一季目標與利害關係人協調優先度。 重要專案 【智
專案管理
軟體開發
Scrum Methodology
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東吳大學
國際貿易

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.