CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Software Engineer / Backend Engineer
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @SoftLeader 松凌科技
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng hai tháng
C++
Python
Image Processing
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Taiwan Normal University
Electrical Engineering
Avatar of 謝宗哲.
Avatar of 謝宗哲.
系統分析師 @全球華人股份有限公司/1111人力銀行
2023 ~ 2023
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
謝宗哲 backend engineer Taipei City, Taiwan 【關於我】 面對任何事物充滿好奇心及熱情, 對於不懂的東西就是去問或找相關資料自 我學習, 2021年是我開始學習軟體的啟蒙, 再AC camp累積寫程式的基礎能力與認識軟體原理, 並利用下班及週末自我進修程式能力, 2021年7月在
Node.js / Express.js
HTML
CSS
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立勤益科技大學 National Chin Yi University of Technology
機械工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @Vertiv
2021 ~ 2023
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Github
Golang
MySQL
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
勤益科技大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
backend engineer @Metropia
2020 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng sáu tháng
PHP
Nodejs
MySQL
Đã có việc làm
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
台中科技大學
資訊管理系
Avatar of 王瑩婷.
Avatar of 王瑩婷.
Senior Software Engineer @Commerce Connector 德商商基股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
software engineer / backend engineer
Hơn một năm
券系統 獲得「Blockchain x Bigdata」組別「優等獎」(Top 2) 獲得「國泰金控 企業贊助獎」 國立臺灣師範大學 諮詢助教:離散數學、線性代數、資料結構、演算法、程式設計 Education 國立臺灣師範大學 資訊工程研究所 碩士,2010 年 9 月年 6 月 修習課程 : 資料探勘、資料壓縮、高等演算法、高
Python
Scrapy
Flask(Python)
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Taiwan Normal University
Computer science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.