CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立台灣大學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Developer @新代科技股份有限公司 Syntec Ltd.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Software Engineering
Software Development
Firmware
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣大學
機械工程
Avatar of DboyLiao.
Avatar of DboyLiao.
Principal Engineer @Coretronic Corporation, 中強光電
2020 ~ Hiện tại
Machine Learning Engineer
Trong vòng ba tháng
Large-Language-Model(LLM) integration: GPT-powered chat bot. Specialized in implement supporting systems to control/monitor quality of GPT-generated content. Streaming pipeline: Apache Kafka. Principal Engineer , Coretronic Corporation., NovemberJuly 2022 Robotic development with Python and C/C++ Deep-learning based algorithm for robotic grasping Robotic Hand-Eye calibration, reach less than 5 mm projection error on Realsense L515 LiDAR camera with ordinary tripod Augmented Reality: design and implement algorithm for camera pose estimation, significantly improve the tracking performance by boosting the detection distance from less than 30cm to over 1m
Python
Linux
C++
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
經濟學
Avatar of 張維麟.
Avatar of 張維麟.
演算法開發工程師 @亞迪電子
2020 ~ Hiện tại
AI 深度學習 軟體開發
Trong vòng một năm
亂數生成 粒子影像定位 DNN/CNN模型:人聲分離、背景降噪 LSTM / word2vec / Seq2seq:文本生成 Saliency Maps特徵擷取 網路爬蟲 工作經歷 亞迪電子, 演算法工程師, Jul 2020 ~ 現在 我現職為亞迪電子擔任演算法開發工程師。亞迪電子關鍵技術以「熱像鏡頭」結合「自我注入鎖定式
C++ and C
Assembly Language
Python
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
物理研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
後端工程師 @宇匯知識科技
2017 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng sáu tháng
Flask
MySQL
C++
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.