CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Firmware Engineer @Artesyn Embedded Technologies
2019 ~ 2022
韌體工程師/軟體工程師/控制工程師/演算法工程師/
Trong vòng một tháng
C
Python
C/C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
日本電氣通信大學 The University of Electro-Communications (UEC)
Robotics Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
講師 @加點魔法
2021 ~ Hiện tại
資料分析師、機器學習工程師、後端工程師、軟體專案管理
Trong vòng một tháng
PHP
Python
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
景文科技大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
組長 @財團法人黑松教育基金會
2015 ~ 2023
專案經理
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立政治大學公共行政及企業管理教育中心
企業經理人進修班
Avatar of Chen-Chi Wu.
Avatar of Chen-Chi Wu.
Senior Technical Manager @TCCI
2023 ~ Hiện tại
Project Lead / Tech Lead / Team Lead / Manager
Trong vòng một tháng
user behavior analysis - Spark 三月八月 2017 Taipei, Taiwan Senior Software Engineer TomTom Algorithm development for TomTom sport watches / bands - Human activity recognition using machine learning techniques - Build a machine learning pipeline for activity recognition project 四月二月 2017 Taipei, Taiwan Principal Software Engineer HTC Algorithm development for sport watches / bands - Workout / sport recognition using deep learning techniques (RNN, TensorFlow) - Repetition counting and posture / gesture analysis Algorithm development for 3D motion capture - Sensor data (accelerometer, gyroscope, and magnetometer) fusion - Sensor auto-calibration using numerical method - Human kinematics monitoring for sport science and
AI & Machine Learning
Data Science
Team Management
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
National Taiwan University
Computer Science Division, Graduate Institute of Electrical Engineering
Avatar of 林鼎翊.
Avatar of 林鼎翊.
Past
半導體製程工程師 @Visera 采鈺科技
2022 ~ 2023
工程師、軟體工程師、高級工程師、
Trong vòng một tháng
Technology 十二月十一月 2020 主要工作為電動夾爪產品研發與應用(Research & Design),曾在8人團隊中負責Microchip MCU韌體程式撰寫、除錯與運動控制演算法開發,以及編寫各種相關技術文件、手冊,並曾在團隊中有帶領過工程師共1位。 學歷國立中興大學 電機工程學所 技
Word
Excel
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
電機工程學系
Avatar of 李之紘.
Avatar of 李之紘.
System Engineer @Logitech
2023 ~ Hiện tại
Firmware Engineer, Firmware Developer, Embedded Software Engineer
Trong vòng một tháng
股份有限公司台灣分公司 領導一支 4 人團隊,與多個部門進行跨功能合作,包括模擬/數位(Analog/Digital)、應用工程(AE)和演算法Algorithm)團隊,開發多種與影像相關的產品,如 HID 條碼掃描器、指紋門鎖模組和 PPG 信號檢測系統。 實作 DVS 感測器的整合,利用 Cypress FX3,通
C
C++
C#
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
電機工程
Avatar of 黃資恩.
Avatar of 黃資恩.
Engineer @鴻霖
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng hai tháng
設計了一套框架,使其他同事減少開發新功能的學習成本,事後發展成其他產品也可套用這框架。在SOA Mapping的部分,我設計了演算法使原本需要數秒才能mapping到服務進而優化為數毫秒。此外,我也在團隊中積極導入CI/CD流程,這期間增強了許多有
HTML5
Ruby
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
資訊工程
Avatar of 蔡卓霖.
Avatar of 蔡卓霖.
Past
Sr. Frontend Engineer @旭捷資訊有限公司
2022 ~ 2023
資深前端工程師, Sr. Frontend Engineer
Trong vòng một tháng
站 ・ 開發電影相關小遊戲來提高會員沉浸感 React, Redux, SCSS, RWD, RESTful API Innova Soluti ons Taiwan - Engineer(F2E) | 2018/07 ~ 2018/11・ 5 mos 前端訓練專案:Todo List with Weather API and Algorithm Challenges Akatsuki - Game Designer | 2014/08 ~ 2016/11・ 2 yrs 4 mos ・ 0到1新創經驗 ・ 遊戲在地化與遊戲內容測試 ・ 自學 SQL 且導入至測試流程來降低 200% 的
ReactJS
Redux Toolkit
Ant Design
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
大仁科技大學
應用英文
Avatar of Joey Dong.
Avatar of Joey Dong.
Past
Electrical Engineer @CSBC Corporation(台灣國際造船)
2020 ~ 2022
後端工程師、系統開發工程師、自動控制工程師、研發工程師
Trong vòng một tháng
customer needs and even exceed customer expectations. I also hope that my seniors can guide me in any aspect so that I can serve the company to form a positive cycle. 工作經歷 AOI Engineer SUNON 十二月九月 2023 Taipei, Taiwan Computer vision algorithm Robot motion Design Device control design PM & EE CSBC Corporation(台灣國際造船) 七月九月 2022 Taipei, Taiwan Responsible for all electrical systems repair & construct on ship Manage ship construction progress Co-work with vendor & maker Troubleshooting Customer problems solving Automatic Control Engineer HIWIN
gcc
SQL
.NET
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
KUAS-國立高雄應用科技大學
精密機械製造
Avatar of 周君諦.
Avatar of 周君諦.
Past
Senior AI Research/Engineer (part-time) @NeuroBonic Inc.
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
regular research study group with other lab members to progress our research . Participating in research projects : a comprehensive description is in "Project Experiences". Skills : Database buildup (SQL), Data Engineering (NumPy, SciPy, Pandas), M achine Learning (Scikit learn), Deep Learning (PyTorch, PyTorch lightning), C/C++ Biosignal Algorithm Engineer Rooti Labs Ltd. • AugustJuly 2020 Supervisor : Michael Li 黎克邁 (CEO, Rooti Labs Ltd.) The primary developer of the processing and interpretation algorithm for long-term ECG recordings. The developed algorithm significantly enhanced the arrhythmia detection accuracy by 60% . This advancement reduced interpretation
Python
PyTorch
Machine Learning
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Yang Ming Chiao Tung University
Computer Science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.