CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Giáo viên tiểu học / THCS / THPT
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 張榕容.
Avatar of 張榕容.
Past
講師 @加點魔法
2021 ~ Hiện tại
資料分析師、機器學習工程師、後端工程師、軟體專案管理
Trong vòng hai tháng
以持續改進。 2015//10 全端工程師 非常網路|網路購物 ・在設計網站時遵循 SEO 最佳實踐並優化網站以提高SEO 流量。 ・開發後端演算法並維護網站完整性。 ・網站平台測試和故障排除。 2014//10 工程師助理 童話網路|網路行銷 ・以最有利 SEO 的方式設計網
PHP
Python
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
景文科技大學
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.