CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Hsieh Kei-Yu.
Avatar of Hsieh Kei-Yu.
Past
Research Assistant @NCHU NLP Lab
2021 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
謝凱郁 Kyle Hsieh Hello!Nice to meet you I'm Kyle from Taiwan. I graduated from Department of Computer Science and Engineering at National Chung Hsing University, specializing in natural language generation and large language models. I enjoy learning new things, trying anything, and learning from the process. I am also a research assistant in the NLP lab and had an internship in Delta for two months, and currently searching for a job as a machine learning engineer! Feel free to contact me if you have any further questions! Have a nice day! Thank you
Cooperation
Classification
Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Chung Hsing University
Computer Science and Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software engineer @群聯電子股份有限公司(Phison Electronics Corp)
2021 ~ Hiện tại
NLP Engineer / Data Scientist / Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
Python
machine learning
Data Mining
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立清華大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Data Engineer @美好金融
2022 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Java
Python
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學
物理
Avatar of Yan xiang Chen.
Avatar of Yan xiang Chen.
軟體工程師 @迅得機械
2021 ~ 2023
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
/github.com/jason272727/CustomerAnalysis/blob/master/CustomerAnalysis.ipynb 某車款進口前網路評價分析 利用網頁爬蟲技術,針對PTT網友留言進行擷取,並進行自然語言處理與分析,以了解網友對於某產品之想法與評論。 連結: https://github.com/jason272727/TextMining_SideProject/blob/master/textmining.ipynb 部落格 Medium
C#
c# windows form
C# WPF
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣師範大學理學院
科技應用與人力資源發展學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @雲行至善股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
Java軟體工程師;python軟體工程師;後端工程師
Trong vòng một tháng
Python
PyTorch
Typescript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
機器學習, 自然語言處理
Avatar of 黃偉愷.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
— 黃偉愷 你好,我是黃偉愷,畢業於臺灣科技大學資訊工程所。我的主要研究領域包括深度神經網路和自然語言處理,並致力於解決實際問題。我熱愛學習和探索新技術,期望能夠應用我的專業知識來創造實用的應用。非常感謝您的閱讀與關注
Python Programming
C
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology
資訊工程學系
Avatar of 吳彥瑾.
Avatar of 吳彥瑾.
傳送勤務員 @臺大醫院威務威合
2015 ~ Hiện tại
AI工程師、大數據分析工程師、資料科學工程師、資料庫、機器學習工程師
Trong vòng một tháng
案作品及過去所學到的能力做複習實作,最後成為了人工智慧與大數據。 技能 程式語言 Python R SQL 人工智慧 TensorFlow2.x Keras OpenCV YOLO PyTorch NLP 大數據 MSSQL(SSIS、SSAS、SSRS) BI Scikit-learn Hadoop Spark ETL 其他軟體 Azure(BD、AI) Flask Django LineBOT Shiny 專業能力-大數據分析 資料科學 資料庫 資料探勘 資料視覺化
程式語言:Python、R、T-SQL。
人工智慧:TensorFlow2.x、Keras、OpenCV、YOLO、PyTorch、NLP
大數據:MSSQL(SSIS、SSAS、SSRS)、BI、Scikit-learn、Hadoop、Spark、ETL。
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台北海洋科技大學Taipei University of Marine Technology
經營管理系
Avatar of 鍾佳璇.
Avatar of 鍾佳璇.
Past
專案研究助理 @元智大學 Yuan Ze University
2023 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
之間的關聯性。 使用 Python 進行網頁爬蟲、資料清洗分析和視覺化呈現,篩選出相關留言,作為研究樣本。 運用自然語言處理技術(NLP)及深度學習主題模型 BERTopic,判斷情緒和主題特徵,從而歸納出焦點和內容。 影像辨識 【 Dog and Cat classification 】 SeptNov了解影像辨識建立流程,包
Word
Excel
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊管理系
Avatar of 辰嶼.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
的相關庫和框架來開發功能模塊,並進行系統集成和測試,以確保系統的正確運作和性能。 文本分析和資料處理:我們運用NLP技術來處理大量的法律文件和保險條款,並使用關鍵字提取和相似度分析等方法,使用爬蟲搜尋相關資訊。這有助於提
Python
Node.js
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學
資訊管理系
Avatar of Chung-Yi Huang.
Avatar of Chung-Yi Huang.
軟體 PM @DimOrder
2022 ~ Hiện tại
PM
Trong vòng một tháng
MVP的開發及迭代,設定開發目標,根據用戶反饋優先開發特性,並監督快速迭代,以提高用戶成長及參與度。 - 設計及規劃基於NLP和GPT-2的自動文章生成平台,成功每日產出超過千篇文章,並將網站流量提升了30%。 - 設計及規劃網路輿情系統,分析台灣
Product Management
Product Design
Balsamiq Wireframes
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中山大學
財務管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.