CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
淡江大學 Tamkang University
Avatar of 歐文.
Avatar of 歐文.
Past
資深軟體工程師 [產品研發部] @龎帝數位資訊有限公司
2018 ~ Hiện tại
Back-End, DevOps engineer
Trong vòng sáu tháng
技術進行開發及部署。 * 運作於 AWS 相關服務,包括 EC2、Elastic Beanstalk、RDS、ElasticCache、K8S(by ops)、Route 53、CloudFront、WAF、Lambda、DDB、ELB、S3、SNS、SageMaker、Auto scaling、IOT等。 * 監控: k8s + Prometheus、Grafana [ML & MLOps] * 在自然語言和語音評分領域擁有專業知識和技能,能夠實現多種產品模型,包括中文推薦系統(內容推薦、使用行為分析推薦
python django
AWS
MySQL
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
淡江大學(Tamkang University)
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.