CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
前端工程師 Front-End Developer
Avatar of 王暐.
Avatar of 王暐.
前端工程師 @美賣科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
庫元件。 適應SEO需求,使用Vue進行開發。 探索Nuxt SSR方式開發,並自行架設伺服器以確保實現可行性。 自學PHP並開發前端所需的資料和API。 學習後端程式架構,追求獲得管理資料庫和開發API的能力。 未來展望 期望在未來朝後端發展,具備管理資料庫和
Vue.js
css+html
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺中教育大學
科學應用與推廣教育學系
Avatar of 簡恒柔 (Chien).
Avatar of 簡恒柔 (Chien).
Past
都市計畫工程師 @CECI Engineering Consultants, Inc. Taiwan (台灣世曦工程顧問股份有限公司)
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
各種UI介面版型與RWD 的掌握能力。 Experience AprDec 2022 都市計畫專案工程師 台灣世曦工程顧問股份有限公司 實績 專案類型涵蓋 中央科學/產業園區籌設、重工業區轉型、高鐵台鐵路線與車站評估、縣市觀光策略。 擔任 競標階段策略 統合及擬定,具 資料視覺
Communication
html + css + javascript
Illustrator / Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
都市計劃
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Frontend Engineer @InQuartik
2017 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Hơn một năm
Javascript(ES6)
HTML5
Webpack
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
Computer Science and Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.