CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Software Engineer
Avatar of 邱士宸.
Avatar of 邱士宸.
Past
Technical Program Manager @Google Taiwan
2022 ~ 2023
software engineer
Trong vòng sáu tháng
報告和示警風險 3. 優化部門內部流程, 建立Dashboard 以管理部門內部資源 台灣資料科學, 資料工程師/專案管理師, Nov 2019 ~ May 2022 資料工程師 1. 開發與維護AI 選股網站: A. 開發/優化台股資料收集之網路爬蟲 B. 串接合作廠商之API資料源, 並把
專案管理
資安事件處理
JIRA Confluence
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Queen Mary University of London
Marketing
Avatar of Chiu Hao-Chien.
Avatar of Chiu Hao-Chien.
Backend Engineer @Taiwan Public Television Service Foundation
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
March 2023 (後端 2021//3) 使用 Golang 以 async 方式實作 CDP 資料匯入模組,以 PubSub 進行 api server 與 worker 之溝通,以 CloudSQL 紀錄匯入資源,並將用戶匯入之資料(會員資料、事件資料)更新至 BigQuery,供應用層服務使用 同時可以處理 200 萬筆事件資料 透過 pprof 做 profiling 確認匯入功能之 pod memory 瓶
JavaScript
TypeScript
React
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
交通大學
光電工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
櫃台接待人員 @洛碁飯店集團 Green World Hotels
2020 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
C#
.NET MVC
Javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Build School 軟體開發培訓課程
Software Beginner

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.