CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
AI Engineer @Playsee
2022 ~ Hiện tại
資料分析師、資料科學家、產品經理
Trong vòng một tháng
Python
Project Management
Strategic Thinking
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Cheng Kung University
心理所(認知科學所)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Team Lead @工業技術研究院
2020 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
C++
Python
Deep Learning
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chung Cheng University
資訊工程學所
Avatar of Chun-Jung Huang.
Avatar of Chun-Jung Huang.
OPC Chief Engineer @TSMC
2020 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Chun-Jung Huang [email protected] Chiao-Tung University, Ph.D. - Photonics,2015 ~ 2020 Member of The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society of the Republic of China. Work Experience TSMC, OPC Chief Engineer (MarPresent) ◆Spearheaded the development of groundbreaking machine learning algorithms to enhance the OPC process, showcasing leadership in technological innovation. ◆Managed large-scale data processing tasks, demonstrating expertise in analyzing and handling datasets of hundreds of millions, to bolster model development and optimization. ◆Excelled in distributed computing, optimizing code execution across thousands of systems to significantly improve processing
Deep learning with TensorFlow
Translational Research
Clinical Research
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Chiao-Tung University
Ph.D. - Clinical Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
數據應用管理師 @燁輝企業股份有限公司
2018 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Python
Data Science
Data Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學(原高雄應用科技大學)
資訊管理所
Avatar of 邱義塵.
Avatar of 邱義塵.
Past
Data Engineer @Rooit Inc. (XO App)
2023 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
和DA分析結果 -優化既有推薦系統並開發新的演算法 -建立data to Bigquery/redis 的 pipeline分流舊有資料庫負荷 -將資料建立Knowledge Graph NEITHNET Inc., 資料科學家, Apr 2021~ Jan 2023 Python/Neo4J/Graph Neural Network/Data Analysis/SQL - 利用PyQt5編寫封包分析程式前端 - 建立模型/Neo4J資料庫的data pipeline,以及資料
Python
Data Analysis
Data Science
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國醫藥大學(China Medical University)
臨床醫學研究所
Avatar of Seisyuku Mi.
Avatar of Seisyuku Mi.
專案經理 @公司保密
2022 ~ Hiện tại
行銷企劃主管、創意總監、策展人、專案經理
Trong vòng một tháng
關能一條龍處理。具台灣地區主力電商平台長期合作經驗、並且有合約簽署及活動議價經驗。 個人為資訊管理背景,因此對資料科學與程式語言熟悉,有長期與技術人員溝通與協助業務Pre-Sales經驗 除全職工作邀請外,因應後疫情時代也接受部分
Customer Service
IT Service Management
Communication Skills
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
淡江大學 Tamkang University
資訊管理
Avatar of 鄒適文.
Avatar of 鄒適文.
Past
Lead Data Scientist / Senior Data Scientist @Vinnovation Network 維諾森資訊科技
2022 ~ 2023
資料科學家、資料科學工程師、機器學習工程師
Trong vòng một tháng
Shih-Wen Tsou - With more than 5 years of experience in Data Analysis, Machine Learning and Deep Learning, familiar with Modeling, Data Analysis, Image Processing, Machine Learning, and Deep Learning. Taipei City, Taiwan WORK EXPERIENCE Lead Data Scientist / Full Stack Data Scientist, Vinnovation Network, Taipei, Taiwan Data Engineering / Data Analysis Spearheaded the development of a fully automated data integration pipeline that aggregated diverse data sets into a S3 Data Lake. Successfully integrated a range of data sources, including real-time data feeds from AWS Redshift and DocumentDB, as well as batch processes to import traditional CSV
python
tensorflow
keras
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學
大氣科學
Avatar of Chen-Chi Wu.
Avatar of Chen-Chi Wu.
Senior Technical Manager @TCCI
2023 ~ 2023
Team Lead / Manager
Trong vòng hai tháng
Chen-Chi Wu AI Manager With 10 years of experience in data science and 5 years experience in leadership, I partner with teams and units across the company, including software engineering, product planning, and operations, to deliver data-driven solutions with high business value. My passions include tackling complex problems, growing and mentoring my team, setting project priorities, and working hands-on to elevate the actionable AI solutions. 十年的資料科學與演算法開發經驗,其中包含五年的團隊領導經驗,致力
AI & Machine Learning
Data Science
Team Management
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
National Taiwan University
Computer Science Division, Graduate Institute of Electrical Engineering
Avatar of 吳俊瑩.
Avatar of 吳俊瑩.
Past
Industrial Engineer @鴻海精密工業股份有限公司
2019 ~ 2023
Data Analyst 數據分析師 / Data Scientist 資料科學
Trong vòng một tháng
吳俊瑩 Dani el 資料科學家/ AI專案管理/ IE工程師 ·4年網通智能製造經驗,負責工業4.0數位轉型專案 ·統計背景、對數字高度敏銳,能夠有效運用數據 ·思緒縝密、規劃能力強,領導團隊朝目標推進 ·積極主動、學習能力佳,持續吸收新知識 danielwu0221@protonmail
python
R
SAP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北大學 National Taipei University
經濟學
Avatar of 陳可捷.
Avatar of 陳可捷.
資料分析暨自動化工程師 @泰詠電子股份有限公司(6266)
2021 ~ Hiện tại
資料分析師 軟體設計工程師 演算法開發工程師 深度學習研發工程師 AI工程師
Trong vòng hai tháng
成分資料。 產學合作 DiGi + Talent跨域數位人才加速躍升計畫 至新漢股份有限公司參與Node-RED功能設計。 國立中山大學跨領域及資料科學中心-高雄市公共運輸改善計畫 分析高雄市客運路線與乘載情形。 課後實務 擔任中山電機系微積分助教,協助課
Python
UiPath
Microsoft Office
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
應用數學系研究所統計組

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.