CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
中國文化大學
Avatar of 廖思涵.
Avatar of 廖思涵.
經理 @聯合通商電子商務股份有限公司
2015 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một năm
溝通/整合管理 需求訪談與分析 ETL效能優化與調校 IFRS17 DM建置專案 配合Deloitte顧問規劃業務需求,設計符合準則要求之帳務資料平台,包含精算、子帳系統間資料交換。 專案溝通/整合管理 需求訪談分析 系統架構規劃與設計 IFRS17資訊整合平台建置
數據分析與資料運用
團隊領導
專案溝通╱整合管理
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國文化大學
資訊安全
Avatar of 蔡長霖.
Avatar of 蔡長霖.
後端工程師 @鑫城商務公司
2020 ~ Hiện tại
Java Engineer
Trong vòng một tháng
.購物網站系統: 曾與手機開發商合作,開發手機APP所需要之API,開放既有資料呼叫(RESTful API)。 導入Facebook登入作業,與既有系統帳號資料結合。 導入Yahoo Weather Open API,顯示各地天氣。 協助企業導入專案包含:日月光集團、宏福鞋業、璨揚企業、國家中山科學研究院、李長
Oracle DB
MSSQL
Spring Framework
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國文化大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
品管副課長 @上海葡萄王企業有限公司
2019 ~ 2021
專任研究助理
Hơn một năm
Excel
PowerPoint
Word
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中國文化大學
動物科學/生物科技

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.