CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
淡江大學 Tamkang University
Avatar of Seisyuku Mi.
Avatar of Seisyuku Mi.
專案經理 @公司保密
2022 ~ Hiện tại
行銷企劃主管、創意總監、策展人、專案經理
Trong vòng một tháng
關能一條龍處理。具台灣地區主力電商平台長期合作經驗、並且有合約簽署及活動議價經驗。 個人為資訊管理背景,因此對資料科學與程式語言熟悉,有長期與技術人員溝通與協助業務Pre-Sales經驗 除全職工作邀請外,因應後疫情時代也接受部分
Customer Service
IT Service Management
Communication Skills
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
淡江大學 Tamkang University
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @核心智識
2018 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng sáu tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
數學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
行政專員 @財團法人第一社會福利基金會
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
淡江大學 Tamkang University
經濟系
Avatar of 歐文.
Avatar of 歐文.
Past
資深軟體工程師 [產品研發部] @龎帝數位資訊有限公司
2018 ~ Hiện tại
Back-End, DevOps engineer
Trong vòng một tháng
位論文全文資料庫 多主機 web 架構,全系統共 12 台,前端共 8 台,搭配附載平衡,同時最高線上人數上萬人。 ■ 臺灣人文及社會科學引文索引資料庫。 ■ 教育部辭典: 小字典、成語典、簡編本、重編本 開發大英百科全書簡明版(線上版)、繁體版(光碟版),並獲得
python django
AWS
MySQL
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
淡江大學(Tamkang University)
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.