CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
逢甲大學
Avatar of 陳盈達.
Avatar of 陳盈達.
專案經理 @神達數位 Mitac Digital Technology corp.
2017 ~ Hiện tại
資深 軟體工程師
Trong vòng một năm
經理 • 神達數位 AprNow 1. SI -整合行車錄器APP的功能,並且和Framework team和BSP team協調功能的需求,完成商業功能 2. 整合GPS與G-Sensor的資料和判斷演算法,完成 行車錄器APP 的事件記錄和上傳雲端功能 3. 在Linux平台上實作AIT鏡頭的兩路輸出視訊資料的錄
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
逢甲大學
資訊工程
Avatar of 黃建霖.
Avatar of 黃建霖.
Android App Developer @奕兆有限公司
2020 ~ Hiện tại
Android APP 開發
Hơn một năm
Crashlytics Firebase Cloud Message Google Map API Facebook API Scrum 經歷Experience Funpodium - Android developer,MAYNow 負責舊專案的維護與重構, 新功能的開發, 使用mvvm架構, 透過viewModel搭配LiveData提供view層之資料來源且配合View層生命週期進行管理, 使用DataBinding 進行view層之數據綁定, 使用 retrofit 管理 Api 連線 , 配合coroutines 處理異步之需求之應用
Android app Developer
Firebase
Firebase Analytics
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
逢甲大學
材料科學與工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.