CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Web Developer
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Wang J.Y.
Avatar of Wang J.Y.
Web/Backend Engineer @元大投信
2021 ~ 2023
工程師、副理
Trong vòng một tháng
人臉抓取 證件相似度分析 自傳 Hello! 我是Tobey, 是一名網頁開發工程師,曾建置過多個企業內部、官方網站後台、活動網站、LintBot、WebAPI、TSQL資料串接等經驗. 取得國立北教大資訊科學系碩士學位, 應用不同機器學習演算法於台灣股市、應答機器人、人臉分析.
C# ASP.NET
c# windows form
Python
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北教育大學
資訊科學, 類神經網路研究
Avatar of 梁恆豪.
Avatar of 梁恆豪.
高級專員 @國泰世華銀
2020 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng sáu tháng
融業為特許行業,因此了解各項資安作業,如個資隱碼、網站弱掃、伺服器弱掃、帳號權限控管等。 學歷 東華大學, 理學士(BS), 生命科學, 2004 ~ 2008 中興大學, 科學碩士(MS), 生物資訊, 2011 ~ 2013 技能 網站開發 ASP.NET MVC ASP.NET WEB API ASP.NET WinForm .NET Core javascript/jQuery html/css 資料
ASP.NET MVC
c#
ASP.NET Web API
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中興大學
生物資訊
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
櫃台接待人員 @洛碁飯店集團 Green World Hotels
2020 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
C#
.NET MVC
Javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Build School 軟體開發培訓課程
Software Beginner

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.