CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Khác
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Ming-Kai Hsu.
Avatar of Ming-Kai Hsu.
Past
Researcher, Research and Service Military @National Central University (NCU)
2017 ~ 2019
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
灣 七月 2013 – 八月 2013 ● 環境噪音層析成像(Ambient Noise tomography):與多國團隊的地球物理學家、地震學家和資料分析師合 作,分析和解釋地震資料,用於估算地下速度模型。 學歷 中央研究院| TIGP PhD student of Earth Science System (ESS) | 台北,台灣 | (九月● 地震風險評估, 高解析度建物資料庫建
Big Data Analytics
Python
GIS Application and Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Acdamic Sinica
Earth Science System

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.