CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立中正大學
Avatar of 黃資恩.
Avatar of 黃資恩.
Engineer @鴻霖
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng hai tháng
設計了一套框架,使其他同事減少開發新功能的學習成本,事後發展成其他產品也可套用這框架。在SOA Mapping的部分,我設計了演算法使原本需要數秒才能mapping到服務進而優化為數毫秒。此外,我也在團隊中積極導入CI/CD流程,這期間增強了許多有
HTML5
Ruby
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
資訊工程
Avatar of 紀冠宇.
Avatar of 紀冠宇.
Past
Backend Engineer @FunNow - 即時預訂都會享樂的第一選擇
2023 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Redis and ElasticSearch DevOps with API Servers CI/CD with GitHub Action Containerize services with Docker AWS, managed by Terraform and Cloudformation Kubernetes (EKS), with managed node group and Fargate Backend Engineer MUZIK International Co., Ltd. • OctFebMaintain CMS PHP 5.6, Phalcon Micro MVC Remake CMS, Algorithms, Database Schema and API interface with Laravel PHP 7.1, Laravel 5.4 Test Coverage: 89% EducationsNational Chung Cheng University Communications EngineeringTatung University Computer Science and Engineering Community Experience 正確佈署 Laravel 應用程式 (Deploy Laravel in Correct Way) :Laravel Conf TW 2018
Modern PHP
PHP
Go
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
通訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.