CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
輔仁大學
Avatar of 曾敏昇.
Avatar of 曾敏昇.
Past
後端工程師 @Beyond Cars
2023 ~ 2023
後端工程師
Trong vòng một tháng
曾敏昇 (Joe) 在6年多的工程師職涯中擔任Back-end並兼任DevOps居多,後端擅長語言為node.js(expree.js),RDBMS為MySQL與PostgresSQL。 DevOps擅長使用容器化技術(Docker)建立Serverless架構並應用CI/CD服務(AWSCodePipeline)達到自動化部屬及運用AWS ECS管理與擴展容器。 性格率直正向善溝通, 追求自我
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學
工商心理學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Frontend Engineer @Frontier.cool
2022 ~ 2024
前端網頁工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
Node.js
python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
資訊工程學系
Avatar of 鄭一翔.
Avatar of 鄭一翔.
Director @朕來雲端工作室
2023 ~ Hiện tại
管理職
Trong vòng một tháng
舊系統資料整合及數據同步 - 專案人力控制及成員訓練 Metropia , Backend Team lead, May 2020 ~ Jan 2022 專案主要類別: 交通部合作專案 & 各式交通相關演算法製作 專案特點: 1.政府相關平台串接 2.數據研究報告製作 3.使用者足跡分析及喜好演算 主要技術背景: Python
AWS
Node.js
PHP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
輔仁大學
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.