CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Software Engineer
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 胡庭愷.
Avatar of 胡庭愷.
Frontend Engineer @IT Project Co., Ltd.
2020 ~ Hiện tại
Software Programmer
Trong vòng một tháng
鴻揚內部系統並熟悉且具實作能力 (jQuery, MS-SQL, Java Spring MVC) 畢業, 國立中正大學 | 2014 年 9 月年 6 月 專題 - Overwatch Mod on Minecraft 必修課程: 資料結構、演算法、物件導向、編譯器設計....等 選修課程: 多媒體技術概論、電腦網路概論、資料庫系統....等 能力 程式設計
C++
Boost C++
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Chung Cheng University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of Ting-Jui Hsu.
Avatar of Ting-Jui Hsu.
Co-Founder @Newpa.io
2023 ~ 2023
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Cloud - Developed an internal web-tool for blue-green deployment - Contributed to the integration of single sign-on for the Ingenious SaaS Platform, utilising Keycloak and OAuth 2.0 for user authentication Research Scientist • Forschungszentrum Jülich DecemberMayConducted simulations of quantum computing based on the physical model with C++ and parallel computing techniques - Designed algorithms which improved the performance of quantum computing when solving optimisation tasks - Published a journal article on the topic of quantum annealing Research Assistant • Forschungszentrum Jülich JanuaryJuneDeveloped a simulation program(C++) with revised mathematical methods - Clarified the relation bet...
JavaScript
Node.js
React.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
RWTH Aachen University
Simulation Sciences
Avatar of Yi Ling.
Avatar of Yi Ling.
Team Lead @工業技術研究院
2020 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
吳依玲 Yi-Ling Wu 軟體工程師 |演算法工程師 六年以上電腦視覺/深度學習/影像處理軟體開發經驗,主要使用C++輔以Python語言開發。大學及研究所專精於學習電腦視覺技術,研究所期間發表兩篇論文至ACM Multimedia、IEEE Trans Multimedia。在學期間至科技業累積長
C++
Python
Deep Learning
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chung Cheng University
資訊工程學所
Avatar of Avery_Tsai.
Avatar of Avery_Tsai.
Technical assist manager @MicroIP
2022 ~ Hiện tại
Architect, Principal Software Engineer
Trong vòng một tháng
Avery Tsai Technical Assist Manager Approximately 10 years software development experience. Strong knowledge about: Arm AMBA AXI/AHB/APB, TileLink, Network protocol, Android Frameowrk, OOP design, system planning. Taoyuan City, [email protected] https://www.linkedin.com/in/avery-tsai/ Work experience FebPresent Taipei, Taiwan Technical assist manager Micro-IP EDA tool devlopment Develop EDA tool for performence measurement algorithm follow on Arm AMBA AXI/AHB/APB spec. Develop EDA tool for performence measurement algorithm follow on TileLink spec. EDA tool trouble shooting
C++ Language
Java
OOP Programming
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Pingtung University
Computer science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Asia Lead Software Engineer @新加坡商羅福斯有限公司台灣分公司
2023 ~ 2024
Software Engineer
Trong vòng một tháng
C++
C#
JAVA
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chung Hsing University
Computer Science and Information
Avatar of carey wu.
Avatar of carey wu.
高級工程師 @仁寶電腦工業股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
訊軟體研發工程師, 主要職責為5G基站軟體研發、測試與debug, 使用語言c/c++、linux script、jenkins、golang、python * 研究RU-DU-CU protocol - UE attach process, RLC AMM, MCS algorithm, ... * Linux fuse-based system開發, 以利runtime時的存取資料內容以幫助釐清程式邏輯並協助自動化測試 * Linux scripts程式開發toolkits以觀察/設
C++
Python
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
資訊工程
Avatar of 林鼎翊.
Avatar of 林鼎翊.
Past
半導體製程工程師 @Visera 采鈺科技
2022 ~ 2023
工程師、軟體工程師、高級工程師、
Trong vòng hai tháng
Technology 十二月十一月 2020 主要工作為電動夾爪產品研發與應用(Research & Design),曾在8人團隊中負責Microchip MCU韌體程式撰寫、除錯與運動控制演算法開發,以及編寫各種相關技術文件、手冊,並曾在團隊中有帶領過工程師共1位。 學歷國立中興大學 電機工程學所 技
Word
Excel
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
電機工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Computer Vision Engineer @Academia Sinica
2015 ~ Hiện tại
Computer Vision Engineer
Trong vòng hai tháng
Provides Feedback
Communication
Precision
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
LUNGHWA university
Master of Science
Avatar of 陳可捷.
Avatar of 陳可捷.
資料分析暨自動化工程師 @泰詠電子股份有限公司(6266)
2021 ~ Hiện tại
資料分析師 軟體設計工程師 演算法開發工程師 深度學習研發工程師 AI工程師
Trong vòng hai tháng
三月 2021 建置資料分析 GUI 介面。 底層資料串接與維護。 開發電流自動化分析工具。 開發生產異常資訊偵測工具。 開發自動排程演算法。 資料分析實習生(一個月) • 中環科技事業股份有限公司 八月八月 2018 協助研究單位整理資料並自動產生大量統計圖
Python
UiPath
Microsoft Office
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
應用數學系研究所統計組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @中華系統整合股份有限公司
2019 ~ 2023
Product/Project Manager
Trong vòng một tháng
C programming Language
Golang
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
長庚大學
Computer Science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.