CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Software Engineer / Backend Engineer
Avatar of Kirin Chen.
Avatar of Kirin Chen.
CTO / co-founder @IOE Link Net
2018 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
https://www.domiearth.com/ https://b.domiearth.com/ Category IOT / Enms No.of employees 35 Manage of employees 3 Job content DLM + ERP System Build up Cloud System Build with MicroService (Azure Cloud + Spring boot ) / Big Data (InfluxDB + CosmosDB) / Data analysis (Power BI) Edge Computing : Run Nilm on Moxa Edge Computer End User dashboard build on Angular10+ 1 IOE Link Net, CTO/CO-Founder , Dec 2018 ~ Dec 2019 https://ioelink.net/ Category Bolck Chain No.of
Focused
Information Technology
Services Industry
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Taiwan Ocean University
Systems Engineering
Avatar of 王瑩婷.
Avatar of 王瑩婷.
Senior Software Engineer @Commerce Connector 德商商基股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
software engineer / backend engineer
Trong vòng một năm
包含後台以及 CSS 響應式設計如 bootstrap、修改模組與外掛。 電子報寄送系統。使用 PHP Skills Framework Scrapy-redis Flask & RESTFul API Monitor Elastic search Kibana Grafana Prometheus DevOps Docker CI / CD Jenkins Database MySQL Cassandra Redis Programming Python PHP C# Others Big data: Spark Agile development: Scrum Test-Driven development: pytest Awards 2019 資料創新應用競賽 第一名 & 數位家庭首選獎 R-Ladies Kaggle 資料分析競賽 第
Python
Scrapy
Flask(Python)
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Taiwan Normal University
Computer science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.