CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
輔仁大學
Avatar of 陳柄宏.
Avatar of 陳柄宏.
Staff Cloud Architect Enginner @域動行銷股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
雲端工程師,雲端架構師,數據架構師
Trong vòng một tháng
爬蟲及資料清理作業。 MongoDB 有能力建置、維護分散式儲存系統,具體完成Replica及Sharding架構實作,熟悉Mongo shell使用,撰寫server-side javascript。 MySQL 熟悉MySQL資料庫使用,模型建立及SQL優化 。 PostgreSQL 熟悉PostgreSQL資料庫使用,模型建立及SQL優化。 Pandas 熟悉Pandas ETL 作業及資料視覺化 Git 熟悉使用Git管
git
hadoop ecosystem
MongoDB
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
圖書資訊
Avatar of Joyce Tsai.
Avatar of Joyce Tsai.
Assistant Ad Optimization Manager @優像數位媒體科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
業務經理、商務開發、客戶經理、廣告優化、數據分析
Hơn một năm
課程 (4/8) 2. Yahoo DSP 認證 3. 多益 835 # 平台 & 工具 & 技能 1. 廣告平台:Google Ad Manager, Ads, DV360 / Facebook Ad Manager/ Yahoo DSP 2. 數據平台: Google Analytics / Google big query / 試算表 / DataStudio 3. 廣告瀑布流管理及優化 4. 基礎使用者身份識別知識 5. 數據視覺化、基礎SQL, 基礎 H5, 基礎 CSS 資
Google Analytics
Google Ad Manager (DFP)
Google Datastudio
Đã có việc làm
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
經濟研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Front-End Developer @Binance
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Webpack
TypeScript
Three.js
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
應用數學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.