CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of WU YI-HONG.
Avatar of WU YI-HONG.
Engineer @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
WU YI-HONG 1. Name: Yi-Hong, Wu Region: New Taipei, Taiwan Phone Number:E-mail: [email protected] Other Contact Method: LINE ID:wuuemingWhatsapp:Telegram:WeChat: wuuemingGithub: https://github.com/YeeHong HackMD: https://hackmd.io/@ebCv20MXS0y-pa8XsRnrOw 2. Skills Programming: Python, Docker, C, C++, bash Operating System: Linux (server building, network management) Tool: Docker, Git, SVN Languages: Mandarin, Hokkien, English, Cantonese (Little) Engineer New Taipei,TW [email protected] Working Experience Wistron Co.,Ltd, Engineer, Sep 2022 ~ Current Job description: Motherboard
Linux
Bash
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National ChangHua University of Education
Information Management
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @FlashPay Technology Limited
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer / Software Developer
Trong vòng một tháng
C++
Python
VBA-Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中國文化大學 Chinese Culture University
資訊工程
Avatar of Ander Dai (戴安德).
Avatar of Ander Dai (戴安德).
Past
Sr. System Engineer @IProom Communications Co., Ltd.
2019 ~ 2023
Pre-sales/PM/Business Consultant/Business Analyst/System Analyst
Trong vòng một tháng
方向不侷限於工程師,更期待自己可以接觸到業務、專案、技術主管方向 線上全球股份有限公司任職15年多期間接觸PHP、MySQL、Linux、Vmware Esxi、Windows Server、教育訓練、遠端技術支援、Kubernetes、WPS雲文檔 旌旗教會高雄分堂任職1年期間接觸採購 · 財務報帳 · 行政作業 · 講師。 期待
php
MySQL
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Chien Kuo Technology University
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Software Intern @香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
React
Git
SASS/SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
明志科技大學
電機工程
Avatar of 蔡鎮宇.
Avatar of 蔡鎮宇.
Past
架構師 @邁達特數位股份有限公司
2022 ~ 2023
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Nutrition and health science中國文化大學推廣教育部 (SCE) AI大數據人才養成班 技能 程式語言 Python C 資料庫 MySQL MongoDB 雲服務 AWS GCP 系統、框架與硬體 Linux 電腦硬體裝修 視覺化工具 Tableau Microsoft Power BI ELK 文書與其他 Microsoft Office Photoshop git 專案 房市待售物件分析 簡報連結 專案人數 : 4 擔任職位 : 專
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
中國文化大學推廣教育部 (SCE)
AI大數據人才養成班
Avatar of 黃煒翔.
Avatar of 黃煒翔.
Past
工讀生 @國立臺灣師範大學
2021 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
應用於電腦視覺 Opencv:對影像進行預處理和特整萃取,並進行影像辨識等應用 Docker:安裝Docker與建立Container, 確保伺服器的安全和穩定 Linux:熟悉Linux系統操作 資格認證 TOEIC Listening&Reading Test (890分) 學歷國立高雄科技大學 資訊工程系碩士國立高雄科技大學 電機工程學系學
Python
PyTorch
OpenCV
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立高雄科技大學
資訊工程系
Avatar of 廖唯任.
Avatar of 廖唯任.
資安暑期實習生 @財團法人資訊工業策進會 資安所
2023 ~ 2023
軟體工程師、軟軔工程師、資安工程師
Trong vòng một tháng
以及參考paper去改善 Siamese network 來進行比較 預測準確率達91.6% Adversarial attack against IOT malware detector 攻擊System call image based CNN以及Siamese network detector 使用FGSM演算法來製作對抗式樣本 比較CNN和siameese network模型的robustness 攻擊成功率可達100% Skill C C++ Python Machine Learning Malware Detection linux Information Security Weka IDA pro Radare2 MySQL Language English — TOEIC 675分 Chinese — 母語
C
C++
Python
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
資訊工程
Avatar of 吳韋峰.
Avatar of 吳韋峰.
土木工程學系 專任助理 @國立中興大學 National Chung Hsing University
2023 ~ Hiện tại
設備工程師
Trong vòng một tháng
吳韋峰|WeiFeng Wu [email protected] Taichung City, Taiwan 「Keep on going never give up.」 研究所就讀中興大學土木工程學系,論文研究為混合水動力與機器學習模式於氣候變遷下之淹水潛勢評估,因而對於Linux、Python與機器學習模型等多種作業系統、程式、以及模型等多有精進熟悉
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中興大學 National Chung Hsing University
土木工程學系 水利工程組
Avatar of 郭品妤 Catalina.
Avatar of 郭品妤 Catalina.
Past
程式驅動 大數據人才養成班 @勞動部勞動力發展署 產業新尖兵計畫
2023 ~ 2023
Data Analysis、 Data Engineer、Database Engineer
Trong vòng một tháng
.com English, Spanish version resume: Linkedin Portfolio: Github, HackMD ▻ 程式驅動 大數據人才養成班 (Mar, 22 ~ Aug, 25) 三月八月 2023 在養成班中,我學到了很多寶貴的技能,使用 Linux、Python、MySQL、MongoDB、Tableau、Power BI、Google Cloud APIs 、網絡爬蟲、ELK/Splunk、Git 相關學習 對於學習技術, 平時會觀看 Udemy、開放式平台課程、練習 Kaggle案例,希望能彌
Python
MySQL
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Wenzao Ursuline University of Languages
Department of Applied Chinese - Mandarin Teaching Group
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
node.js engineer @Leeloo.ai
2023 ~ 2023
Backend Engineer (Node.js)
Trong vòng một tháng
Node.js
JavaScript
TypeScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
Dưới 1 năm
GeekBrains
Web-Developer

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.