CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
行銷企劃
Avatar of 黃伯元.
Avatar of 黃伯元.
軟體工程師 @創新雲端有限股份有限公司
2017 ~ 2019
行銷企劃
Hơn một năm
熱愛學習,相信這些特質優勢可以幫助我成為更好的工程師。 Chiayi,TW [email protected]技能 工具 Windows office/Word/Powerpoint/Excel Google Doc/Sheet/Slide Linux Ubuntu/Lubuntu/Mint Xoops架站 C++ 技能 網站架設/網站管理 程式除錯 電腦硬體裝修 語言 中文:精通 英文:中等 台語:精通 工作經
word
powerpoint
google drive
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中正大學
電機

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.