CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Firmware Engineer @UnaBiz Co.,Ltd
2021 ~ Hiện tại
嵌入式Linux軟體工程師、軟韌體開發工程師
Trong vòng một tháng
c
Embedded Systems
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Cheng Kung University
Computer Science & Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 (Ruby on Rails) @博弘雲端科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
網站開發工程師
Trong vòng một tháng
Ruby on Rails
Linux
AWS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學 (National Chung Hsin University, NCHU)
Chemistry
Avatar of 李之紘.
Avatar of 李之紘.
System Engineer @Logitech
2023 ~ Hiện tại
Firmware Engineer, Firmware Developer, Embedded Software Engineer
Trong vòng một tháng
HID、MSC、UVC)進行接口通信。 設計並維護使用 .NET Framework/Core 和 C# 的Windows Form 應用程序。 利用 PyQT 創建桌面應用程序,以增強用戶界面。 在 Linux 環境中操作,利用其特性滿足各種開發需求。 其它 熟悉 SVN 和 Git/GitHub 進行版本控制。 實作 GitHub Action 和 CI/CD 以簡化工作流程。 部
C
C++
C#
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
電機工程
Avatar of Chi Guang Wu.
Avatar of Chi Guang Wu.
Past
Software Engineer @睿宇科技股份有限公司 (日商GKit 台灣分公司)
2022 ~ 2023
Junior Backend
Trong vòng một tháng
and frontend websites for customer delivery. ・Developing lightweight and high-quality Web 3D projects. ・Proficiency in file media compression and optimization to reduce product loading time. ・Assisting the team in problem-solving and communication on various projects. Skills Node.js Express.js TypeORM MySQL Linux Ubuntu Nginx Docker Unity Cocos Creator HTML CSS Git Playable Ads 程式語言 TypeScript JavaScript C# Work Experience Software Engineer 睿宇科技股份有限公司 (日商GKit 台灣分公司) • 二月四月 2023 ・ Developed Playable Ads
Node.js
Express.js
TypeORM
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Taipei University of Technology
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of Ander Dai (戴安德).
Avatar of Ander Dai (戴安德).
Past
Sr. System Engineer @IProom Communications Co., Ltd.
2019 ~ 2023
Pre-sales/PM/Business Consultant/Business Analyst/System Analyst
Trong vòng một tháng
方向不侷限於工程師,更期待自己可以接觸到業務、專案、技術主管方向 線上全球股份有限公司任職15年多期間負責PHP、MySQL、Linux、Vmware Esxi、Windows Server、教育訓練、遠端技術支援、Kubernetes、WPS雲文檔 旌旗教會高雄分堂任職1年期間負責採購 · 財務報帳 · 行政作業 · 講師。 期待
php
MySQL
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Chien Kuo Technology University
Avatar of VICTOR TSAI.
Avatar of VICTOR TSAI.
Past
經營管理人員 @優亞數位科技股份有限公司
2020 ~ 2021
軟體開發經理
Trong vòng một tháng
格認證 金色證書 多益TOEIC 發照日期 九月 2017 · 永久有效 CCNA Cisco 發照日期 四月 2010 · 永久有效 RHCE Red Hat 發照日期 六月 2008 · 永久有效 LPIC-1 Linux Professional Institute 發照日期 三月 2007 · 永久有效 專案 宅神爺 宅神爺為一款合法的線上紙牌與麻將遊戲平台,可讓玩家於多個設備上進
Nodejs
vue.js
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立中央大學 National Central University
資訊工程學系
Avatar of P.Koteswar.
Avatar of P.Koteswar.
SRE | Site Reliability Engineer @Skyflow
2022 ~ Hiện tại
DevOps Engineer, Site Reliability Engineer
Trong vòng một tháng
.com PhLinkedIn :: Technical Skills :: DevOps / CI / CD Site Reliability Engineering Terraform AWS Azure DevOps PGSQL MongoDB Ansible In frastructure as code ArgoCD Kubernetes Docker OpenShift Git Agile Methodology Grafana Terragrunt GitOps SonarQube Prometheus Opsgenie SDLC Build And Release AlertManager Logging and monitoring ElasticSearch EKS Python Automation Jenkins Linux Administration Istio- Service Mesh :: Work Experience :: Skyflow Inc. FebruaryPresent SRE | Site Reliability Engineer A WS | Kubernets | Argo CD | Istio | Keel | Go Lang | GitLabs | Terraform | Terragrant| PGsql | AWS| EKS * Manage the overall design and implementation of secure, scalable, and fault-tolerant infrastructure * Managing and Automating Infrastructure Using Terraform, Terragrunt
DevOps / CI / CD
Site Reliability Engineering
Terraform/Ansible/Jenkins
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Sikkim Manipal University
Information Technology
Avatar of WU YI-HONG.
Avatar of WU YI-HONG.
Engineer @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
WU YI-HONG 1. Name: Yi-Hong, Wu Region: New Taipei, Taiwan Phone Number:E-mail: [email protected] Other Contact Method: LINE ID:wuuemingWhatsapp:Telegram:WeChat: wuuemingGithub: https://github.com/YeeHong HackMD: https://hackmd.io/@ebCv20MXS0y-pa8XsRnrOw 2. Skills Programming: Python, Docker, C, C++, bash Operating System: Linux (server building, network management) Tool: Docker, Git, SVN Languages: Mandarin, Hokkien, English, Cantonese (Little) Engineer New Taipei,TW [email protected] Working Experience Wistron Co.,Ltd, Engineer, Sep 2022 ~ Current Job description: Motherboard
Linux
Bash
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National ChangHua University of Education
Information Management
Avatar of 蘇庭緯.
Avatar of 蘇庭緯.
Past
軟體工程師 @先行者科技有限公司
2022 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
開發 個性積極,願意學習新事物,並會在開發過程中,開發一些小工具,來增進工作效率 Tainan City, Taiwan 技能 Python Java Android Docker Kubernetes MySQL PostgreSQL Git GitHub GitLab Linux GCP AWS GitHub Action Travis CI Redis MongoDB 學歷 國立雲林科技大學 資訊工程系國立臺南高級工業職業學校 資訊科工作經歷 軟體工程師 • 先行
Python
Java
Andorid
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立雲林科技大學
資訊工程系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.