CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Freelancer bán thời gian
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Software Engineer ( OS Development - Android, Linux Kernel ) @Esper
2019 ~ Hiện tại
Senior Android Engineer
Trong vòng hai tháng
Android Application Development
Android Framework Development
Android System Development
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai
Computer Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @艾諾比數位資訊股份有限公司
2022 ~ 2023
前端/後端/全端 資深工程師
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
Typescript/Javascript
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立臺北商業大學
四技 資訊管理系
Avatar of 陳俊豪.
Avatar of 陳俊豪.
全端工程師 Full stack developer @創意數位科技
2023 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
避免發出不必要的API請求。 改善MySQL資料庫index,提升10倍query速度。 擔任連絡窗口與客戶溝通並確認 APP/網頁 需求。 UI Lib : primevue、Bootstrap、Tailwind Linux指令操作、nginx設定 以Vue撰寫客製化Wordpress Plugin 以Wordpress REST API 對接 APP工程師對接 Wordpress專案客製化修改、網站部署 軟體工程師 自雇者 五
Linux
Shell
Socket
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立暨南國際大學(National Chi Nan University)
資訊工程
Avatar of Cheng-Kai Chung.
Avatar of Cheng-Kai Chung.
Past
軟體工程師 @集雲科技股份有限公司
2022 ~ 2023
資深軟體工程師
Trong vòng một tháng
Cheng-Kai Chung Software Enginery Taipei City, Taiwan 技能 Tech Stack Backend Database Framework Java Python MS-SQL MySQL Oracle PostgreSQL MongoDB Cassandra Jersey SSH(Struts Spring Hibernate) SpringBoot JPA Flask Workspace Frontend Certification Windows Linux MAC VM-Ware AWS GCP Apache Tomcat Git JavaScript jQuery VUE Flutter LPIC-1 CCNA SCJP History experience Software engineer Join Win Information Inc. MarFeb 2023 Taipei, Taiwan Resident engineer at Taiwan Mobile Maintain back-end online customer service system. position: pg methodology: java, servlet, JSP, spring-boot, JPA, maven, oracle, javascript, svn, git Software engineer Pure-Stone Information CO.
java
springboot
sql語言
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
CQUniversity
Information Technology
Avatar of Leo Chang.
Avatar of Leo Chang.
資深工程師 @太引資訊系統股份有限公司
2014 ~ Hiện tại
前後端工程師
Trong vòng một tháng
在所需技能都可以很快的銜接不同的工作 技能 程式語言 JAVA Python Angular HTML JavaScript SQL Oracle stored procedure Bash/Shell 資料處理/儲存/系統 Oracle PostgreSQL Spark Windows Linux (CentOS, RedHat, Ubuntu) Language Chinese English 專案管理 時程控管, 資源協調 跨部門溝通 客戶關係 語言 英文 - 可閱讀 , 基本溝通 學歷逢甲大學 資訊工程學
python programming
JAVA
SQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
逢甲大學
資訊工程
Avatar of 陳珈敏.
Avatar of 陳珈敏.
Past
資深測試工程師 @緯創軟體股份有限公司
2022 ~ 2023
QA自動化測試工程師
Trong vòng ba tháng
..等。 * NVR / DVR * IPCam / 傳統攝影機 * IPC - API測試 - 測試Tool開發 - 建立QA Team 測試程序、估算測試時程、人力安排、帶領QA、導入Bug tracking 工具: - OpenWrt(Linux) - Python - MySql - Postman - GitLab Issues(Bug tracking system) 其他: - QA Leader,Member:1人 - 撰寫程式,協助RD產生測試資料 八月五月 2018 Taipei, Taiwan 自動化測試工程師 中華數位科技
Quality Assurance
JAVA
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
聖約翰科技大學
資工系
Avatar of Mia.
Avatar of Mia.
Past
Senior software engineer @Zykronix
2023 ~ 2024
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
architecture during these meetings. She helped with the automation of composing multiple apks for the Google Play Store by establishing android projects on Jenkins with just one click. She loves hotkeys in IDE to navigate everywhere like a sailor. She also likes to put her fingers on Linux to do some work, such as keeping a Gitlab up-to-date or a simple shell script to make an engineer's life better. Senior Software Engineer • Jiyonson SeptemberJanuary 2020 Mia is a Premium coffee lover, so it's no more than usual that she worked for a
Strong Communication Skills
Google Map API
Android
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
Fu Jen Catholic University
Library and information science
Avatar of Aron Yu.
Avatar of Aron Yu.
Past
server engineer @曉數碼
backend engineer
Trong vòng một tháng
團隊的排程與任務分派,並協助協調其他職種的需求,維持專案的穩定 使用到的技術 Techs: AWS ECS, Cloudformation, S3, Cloudfront, EFS GCP BigQuery, Drive Redash, Github Action, NewRelic, Sentry, Linux, Rails ONE PIECE BON!BON!JOURNEY!! 功能開發 Feature Develop 與 Client Engineer合作 實作遊戲內各項功能, ex: 隨機抽取角色的轉蛋機制, 每日登入可領的登入獎勵
JavaScript
Ruby on Rails
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Avatar of 吳宇婷.
Avatar of 吳宇婷.
Past
Senior Software Engineer @仁寶電腦 Compal
2021 ~ Hiện tại
Cloud Engineer、Project Management
Trong vòng một tháng
of Engineering , Medical InformaticsNational Yang Ming Chiao Tung University Master's degree, Institute of Biomedical Informatics Skills Backend Python Node.js .NET Core MVC VB.NET/C#.NET .NET Entity Framework/LINQ Database MySQL PostgresSQL MongoDB MSSQL 2008/2012 Server Site Linux Docker Azure/AWS Windows Server 2008/2012 Other Tool VS Code Visual Studio Git/GitLab Postman Work Experience Senior Software Engineer Compal Electronics Inc., • SepSep 2023 Built and Maintain 5+ IoT Projects (React.js,Node.js) Familiar with Azure Server, Docker, Gitlab
Engineering
Photoshop
IllustratorCS4
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立陽明交通大學
生物醫學資訊

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.