CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立台灣大學
Avatar of 王三泰.
Avatar of 王三泰.
資深區塊鏈工程師 @領投肯科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
網頁前端/後端工程師/區塊鏈工程師
Trong vòng hai tháng
SepDec 2017 負責低階周邊設備映射庫,將磁碟機或網卡等裝置進行特定規則映射,整合超過 10 種不同裝置。 使用 PHP、Shell scripts、C 語言和 linux 開源 package。 負責備份庫的重新設計,開發統一介面供所有備份庫繼承,被X-mirror、Amazon S3、Rsync庫和ZFS等 4 種服務繼承。 負責檔案索引
PHP
python
C
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
csie
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Principal Engineer @Coretronic Corporation, 中強光電
2020 ~ Hiện tại
Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
Python
Linux
C++
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
經濟學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Engineering Leader @FARobot / 法博智能移動股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
Machine Learning
Software Development
Deep Learning
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
土木工程學系電腦輔助工程組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
演算法開發工程師 @亞迪電子
2020 ~ Hiện tại
AI 深度學習 軟體開發
Hơn một năm
C++ and C
Assembly Language
Python
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
物理研究所
Avatar of 許哲睿.
Avatar of 許哲睿.
Past
Freelancer @Freelance
2016 ~ Hiện tại
資深工程師,技術主管
Hơn một năm
members to switch to the new base. The result reduced up to 30% of the CPU usage, and fixed the system-related issues. Porting the streaming server to use Airplay and WebRTC protocol Software Engineer • DeviceVM Inc. SEPJANImplement various utility applications: Windows installer, manipulating files and Windows registry Utilities to sync user data between Windows and Linux Music player, calendar, file manager in Linux using Qt Others EDUCATIONNational Taiwan University Graduate Institute of Networking and MultimediaNational Taiwan University Engineering Science and Ocean Engineering TECHNICAL SKILLS Javascript Golang Node.js React/React Na...
Golang
Node.js
MongoDB
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立台灣大學
資訊網路與多媒體研究所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.