CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Phát triển kinh doanh
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 宋明安.
Avatar of 宋明安.
Past
Business Alliance Advisor @IBM
2007 ~ 2015
Trong vòng sáu tháng
通 微控制器和微處理器編程。 略通 控制系統的應用的原理與理論基礎。 略通 Python 具有編程能力。 略通 TensorFlow、PyTorch,具有編程能力。 略通 Linux 熟悉 電磁學 略通 量子力學 2018 中研院人工智慧學校 第一屆技術訓練班 台大產學計畫專案 : 影像偵測在大腸鏡手術盲腸
Networking
AI & Machine Learning
Embedded Systems
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
交通大學
電子物理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.