CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Part-time
Avatar of 陳惠龍.
Avatar of 陳惠龍.
Data science lecturer @Ittraining
2020 ~ Hiện tại
Data Scientist 資料科學家_數據分析師
Trong vòng một tháng
HUEY-LONG CHEN 陳惠龍 Kaggle Competitions Expert: https://www.kaggle.com/alanchen1115 Competitions: NLP (自然語言處理): - Silver medal (solo): (Kaggle) U.S. Patent Phrase to Phrase Matching: Help Identify Similar Phrases in U.S. Patents, 2022/06/21 Recommendation system (推薦系統): - Silver medal (solo): (Kaggle) OTTO – Multi-Objective Recommender System: Build a recommender system based on real-world e-commerce sessions, 2023/02/08 - Bronze medal (solo): (Kaggle) H&M Personalized Fashion Recommendations: Provide product recommendations based on
nlp-rasa
recommender system
pytorch tensorflow
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
Purdue University
School of civil engineering (Stochastic & statistical hydrology)
Avatar of Renton Hsu.
Avatar of Renton Hsu.
Chief Technology Officer @MetAI 宇見智能科技
2022 ~ Hiện tại
資料科學家、機器學習工程師
Trong vòng một tháng
形成獨特的工作方式和問題解決方法。這種信念驅動著我不斷精進,並不斷推動自己的職涯發展。 技能 資料科學 電腦視覺 自然語言處理 數據分析 深度學習 合成資料產生 虛擬化技術 3D 動畫 3D 建模 視覺特效 遊戲開發 管理 技術策略與研發管理
python programming
Data Analytics
Data Visualization
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Vancouver Film School
3D animation & VFX
Avatar of the user.
Designer
Hơn một năm
Photoshop
Illustrator
服裝設計
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.