CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
淡江大學
Avatar of 呂嘉仁.
Avatar of 呂嘉仁.
軟體工程師 @智慧價值股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
Hơn một năm
伺服器( React Native / Spring Boot ) 串接狀態伺服器資料顯示在行動端,以供使用者查看並接收警告,並提供聊天室進行設備維修討論。 3D NLP 資料分析平台( Spring Boot / React JS / MySQL) 提供使用者輸入 Youtube 或 IG 連結後系統依據使用者留言繪製出留言內容的關係圖,並以 3D
MongoDB
MySQL
Spring Boot
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學
電機工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.