CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Web Developer
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Jay Lin.
Avatar of Jay Lin.
Founder @MyDearTeacher
2014 ~ 2022
Data, backend or project management
Trong vòng ba tháng
Jay Lin Data Science / Web Developer About Soft Skills: Project Management Data Skills: Data Mining, Data Analysis, Machine Learning, NLP Web Skills: Flask, SQL, Docker Linked-in Profile and Blog Previous web/PM project: MyDearTeacher https://www.mydearteacher.com Experience Web Developer • MyDearTeacher MayMay 2022 · 1 yr 1 mo -Transitioned from a project management role to a web development position, where I solely reworked the company's website. -Integrated third-party APIs to enhance website functionality and provide users with additional features and services. -Conducted data ETL for migrating data from old
Python
Machine Learning
Deep Learning
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
University of Colorado Boulder
Data Science
Avatar of 林于絹.
Avatar of 林于絹.
高級工程師 @力新國際科技(5202)
2020 ~ Hiện tại
工程師、軟體工程師、高級工程師、
Trong vòng một năm
報機器人 使用Web及WebService、WebAPI串接不同辨識核心,並提供使用者人性化校驗介面,提高發票申報作業的處理效率 產品介紹 企業合約智能服務系統 設計合約審查流程,並串接NLP核心引擎審查內容,提供使用者校驗將資訊回傳至引擎中訓練 產品介紹
C#(ADO.NET、LINQ、ASP.NetMVC、Razor)
C#.NET development
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
義守大學
資訊管理學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.