CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Project Manager
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Manager @BitoGroup 英屬維京群島商幣託科技有限公司
2023 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
JIRA Confluence
Agile
Firebase Analytics
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學
互動設計所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
營運經理 @亞家管理顧問股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
Word
Photoshop
Illustrator
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
天主教輔仁大學
跨文化研究所語言組(語言學)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
主持人 @Side Project
2022 ~ Hiện tại
Data Analyst、Data Scientist、AI Engineer、Project Manager
Trong vòng một năm
Python
R
Data Analysis
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台北科技大學
工業工程與管理研究所
Avatar of Abby Huang.
Avatar of Abby Huang.
資深資訊經理 @永悅健康股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
專案經理、產品經理、系統分析師
Trong vòng một tháng
體開發專案經理,產品經理以及技術提案、產品多角化發展等職能。從就職至今已開發完成並上線三個產品( SaaS Platform) 以及一個 NLP 專案 POC。 InstantScripts.com : 耗時一個月開發,上線第一個月800訂閱人次(30USD/M) Copywriters.com Closers.com 行銷文案自動改善NLP專案 人才招募、訓
System Analysis
Project Management
Product Management
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
National Kaohsiung First University of Science and Technology
Information Managment
Avatar of Airy Huang.
技術顧問
Hơn một năm
在公司和員工間找到雙贏,建立內在動力。經常擔任救火工作,危機處理各項產品專案問題。 最近半年從事chatbot技術,結合google的NLP,Facebook Messenger 前端,發明商業業模式, 設計開發房地產聊天經紀人。 曾在大陸工作約五年。 經歷兩岸大小專案上百個,也曾經與美國
Java
JavaScript
Demand Planning
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
淡江大學
軟體

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.