CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of JennyShih.
Avatar of JennyShih.
Senior Frontend Develop @亞達科技股份有限公司ADAT Technology
2022 ~ 2023
前端工程師、前端設計師
Trong vòng một tháng
. Focus on Frontend, but playing with Node.js sometimes now. Be enthusiastic in coding and creating. It becomes my life already. Frontend Engineer/Freelance/07~now https://www.linkedin.com/in/jenny-shih-7a4a24166/ Key Skill: TailwindCSS, Next.js, React.js, TypeScript, JavaScript ES6, Ant-Design, Node.js Freelance for Web frontend development React develop with TailwindCSS Electronic medical record medical system Official website for companys Frontend Data burying for GA, Meta pixel, AppsFlyer. Frontend Engineer/ADAT technology corp/03~2023/
React.js
Redux
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立嘉義大學
生物資源
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Web Front-End Developer @堯晉科技有限公司 (YJ Tech)
2020 ~ 2023
Front-End
Trong vòng một tháng
React.js
Javascript(ES6)
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
NTUT (Taipei Tech)
Avatar of 蕭乙維.
Avatar of 蕭乙維.
Past
Senior Frontend Developer @ZeroLogix
2022 ~ 2023
Senior frontend
Trong vòng một tháng
more from them. Eager to learn and share new web technology with others via technical blogs and virtual meet-ups. Strong ability in tracing old code and refactoring them. Good at writing technical documents. Skills web front-end JavaScript (ES6+) HTML5 / CSS3 RWD React Next.js Redux AngularJS Rxjs Typescript styled-components react-testing-library webpack back-end ASP.NET ASP.NET MVC Framework RESTful API gradle MongoDB SQL Server others Git Scrum / Agile development Work Experience Zerologix Limited, 2022/5 ~ Now Australian fintech & RegTech company under ACY Security
Angular
jQuery
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
台北城市科技大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Frontend Engineer, Financial Technologies @CryptoBLK 酷圖博有限公司
2023 ~ Hiện tại
資深前端工程師
Trong vòng một tháng
React
Angular
Typescript/Javascript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Seneca College (Toronto, Canada)
Computer Programmer Diploma
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資料工程師 @一騰資訊服務股份有限公司
2022 ~ 2023
後端工程師、資料工程師
Trong vòng một tháng
+r
+python
+machine learning
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
農藝研究所生物統計組
Avatar of 戴梓育.
Avatar of 戴梓育.
Past
Software Intern @香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
決方案的開發和測試。這讓我能夠深入了解問題的本質,以此討論有效的解決策略並順利執行。 SIDE PROJECTS Apple Accessories Demo GitHub 使用技術:React, Next.js, Typescript, Tailwind, Redux Clone Apple 配件網頁,實作E-commerce,利用React與Next.js製作,搭配使用 TypeScript 提高開發效率,減少錯誤,增加代碼可讀性,使用redux
React
Git
SASS/SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
明志科技大學
電機工程
Avatar of 盧柏文.
Avatar of 盧柏文.
Frontend Engineer @進順股份有限公司
2023 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
歷 SepJun 2022 台南大學資訊工程學系 - 學士主修 台南大學經營管理學系 - 學士輔修 相關經歷 前端工程師 • 進順股份有限公司 JanMay 2023 Next.js/TailwindCSS/Git/TypeScript 為Truewin Tech Inc.開發網頁版的電池管理系統,包括管理員頁面和客戶頁面 使用 TailwindCSS 構建響應式網頁 利用
Python
c++
JavaScript
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台南大學
Computer Science and Information Engineering, Business and Management
Avatar of Muchamad Aqmal Hidayat.
Avatar of Muchamad Aqmal Hidayat.
IT WEB DEVELOPER @INTERNUSA
2022 ~ 2022
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Muchamad Aqmal Hidayat Full stack web developer Rancaekek, Bandung Regency, West Java, Indonesia Saya adalah seorang Fullstack Developer yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan aplikasi web yang kuat dan dinamis. Keahlian saya meliputi Frontend dan Backend Development dengan penguasaan mendalam dalam teknologi seperti Next.js, PHP, MySQL, MongoDB, Tailwind CSS, dan Bootstrap. Salah satu proyek terkemuka yang saya kerjakan adalah airalmasoem.com, sebuah situs web yang menggabungkan fungsionalitas yang canggih dengan desain yang menarik. Skill Tech Stack Node.js React NextJs PHP MongoDB Mysql Firebase CSS3 HTML5 Bootstrap Design Tools Photoshop Figma Other Tools Word
Programming JavaScript
database
React.js
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Universitas Ma'soem
SISTEM INFORMASI
Avatar of 賴昱承.
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
畢業後持續透過Udemy線上教程和網路資源精進自己的網頁開發技術。 【過往經驗:豐富的專案經歷】 • 實作過多個專案,使用 React / Next.js 作為前端框架 • 實作過多個專案,使用 Tailwind CSS 作為主要前端工具 • 實作過以 Node.js + Express.js 為後端主體的專案 • 熟悉 MongoDB
HTML/CSS
JavaScript
AJAX
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
世新大學
資訊傳播學系
Avatar of 葉峻維.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
DOM、Custom Hook。 專案連結: https://github.com/WeiYun0912/pokemon-scarlet-and-violet-ev-list 使用技術:React、React-Router-DOM、Redux、MUI Threads Clone 觀看 Youtube 的 Clone 影片,Clone 出 Thread,主要是想學習 Next.js 13 App Router 的使用方式。 專案連結: https://github.com/WeiYun0912/threads-clone 使用技術:Next.js 13、shadcn/ui、clerk、MongoDB、Mongoose 學歷 國立高雄科技大學
html + css + javascript
React
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
電子工程系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.