CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端 Team Leader @江苏微盛网络科技有限公司
2021 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
TypeScript
NodeJS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Wuhan University of Technology
计算机科学
Avatar of kanou.
Avatar of kanou.
Past
後端工程師 @中佑資訊有限公司
2018 ~ 2023
Back-End, DevOps engineer
Trong vòng một tháng
2023 開發和維護,客戶端和後台 管理 系統,提供多功能的 平台服務 遵守 KISS,DRY,YANGI 原則,編寫可讀性高,易於為維護的程式碼。 使用 Node.js + Koa 和 PHP + Symfony 開發 Restful API、撰寫 API 文件。 使用 mocha / jest / phpunit 撰寫測試,確保程式碼的品質,減少錯誤。 使用 socket.io 建立推播
Node.js
Kafka
Redis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學 Tunghai University
資訊軟體工程
Avatar of 史懷恩.
Avatar of 史懷恩.
專案管理師 @統一數網股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、軟體工程師
Trong vòng một tháng
史懷恩 Junior Front-End Engineer Senior Project Manager Taipei City, Taiwan Front-End Software Development : Started programming in December ofProject Management : 5 years of experience, including communicating with various departments, agile software development, document writing, wireframing, and design acceptance. Information Software System Implementation : 2 years of experience, including system sales consulting, system construction, and planning and execution of system integration. Technical Skills Software Development Web Development : HTML, CSS, JavaScript, Express, Node.js, React.js Database Management : MongoDB Version Control : Git, GitHub Project management Agile project management Cross function communication Customer communication System implementation Project
PowerPoint
Axure RP
Slack
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
生物學
Avatar of 朱峻儼.
Avatar of 朱峻儼.
Senior Frontend Engineer @MoBagel
2021 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
頁效能、載入速度,減少 resouce 33% - 重構優化產品 redux 資料流,提高開發效率 - 開發追蹤服務,追蹤 SDK 以服務每分鐘 6,200 用戶,以及使用 Node.js Cloud Function 處理每分鐘 800 個請求。 技術: React.js, Typescript, Ant Design 前端工程師 2018 年 5 月年 8 月 擔任 發燒互動 前端工程師,負責 SaaS 產品
+javascript
+css
+react
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
企業管理系
Avatar of 陳俊豪.
Avatar of 陳俊豪.
全端工程師 Full stack developer @創意數位科技
2023 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
限公司 四月Present Hsinchu , Taiwan 前端網頁開發 Vue3/ Vite/ Vuex Vue 建立後台管理介面(登入驗證JWT、新增商品、訂單管理) 以Vue撰寫客製化Wordpress Plugin Node.js(Express.js)建立REST API、APP對接 (公司組織表、產品內容、登入啟用) 。 與客戶溝通確認 APP / 後台頁面 需求。 以 Wordpress REST API 對接 APP Wordpress 專
Linux
Shell
Socket
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立暨南國際大學(National Chi Nan University)
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Software Engineer @仁寶電腦 Compal
2021 ~ Hiện tại
Cloud Engineer、Project Management
Trong vòng một tháng
Engineering
Photoshop
IllustratorCS4
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立陽明交通大學
生物醫學資訊
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @瑞莫科技
2022 ~ Hiện tại
.NET 工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
c#.net
ASP.NET
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
資訊工程
Avatar of 林志傑-Tobasi.
Avatar of 林志傑-Tobasi.
Sr.QA @樂榮科技股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
Senior Quality Assurance Engineer
Trong vòng một tháng
工具 (python + TK) ▶ CD範例 (Jenkins + blue ocean) -範例內容為點擊後貼上(自己寫的gui工具) -範例內容為上傳code後觸發測試 ▶ Selenium (pytest+allure) ▶ Cypress (node.js + js ) -範例內容為自動化完成後顯示報告 -範例內容為自動化操作網頁登入 ▶ GUI API工具範例 (python + TK) ▶ WEB API工具範
Appium
HTML/CSS
JMeter
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中華科技大學
電子
Avatar of Kerry Hideo.
Avatar of Kerry Hideo.
Past
Full Stack Engineer @Nautilus Assure
2023 ~ 2023
Blockchain Developer, Back-End Developer
Trong vòng một tháng
Kerry Hideo This is Kerry Hideo (my American name is Lucas Defren) as Full-Stack Engineer with over 8 years of experience successfully developing, upgrading, and maintaining applications across a variety of industries. - Backend Development (Golang, Rust, Express.js, Node.js, Laravel, CodeIgniter) - Blockchain Smart Contract Development (Solidity/Ethereum, Rust/Solana, PyTeal/Algorand) - Web3 Integration (Ethers.js, Web3.js) - API Development/Documentation (Swagger) - Front-End Development (Next.js, React.js) - DevOps (Amazon Web Service, Docker, NGNIX, Apache, Kafka) Raleigh, NC, USA Projects Nautilus ( https://staging.nautilusfinance
Golang
Solidity
Blockchain
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Kobe University
Computer Applications
Avatar of Kevin Kao.
Avatar of Kevin Kao.
Past
Senior Backend Developer @四五網路行銷
2017 ~ 2023
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
@gmail.com 樹德科技大學|資訊工程系 2006/9 ~ 2010/6 (畢業) 2017年11月 ~ 2023年8月 ( 5年10個月 ) Senior Backend Developer 四五網路行銷有限公司 PHP Node.js Python Docker Git AWS Laravel MySQL Redis - 理解專案需求並帶領團隊成員完成專案 - Docker/Docker-compose環境建置, 開發工具選擇, 疑難雜症排除 - CI/CD
Node.js
PHP
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
樹德科技大學(Shu-Te University)
資訊工程系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.