CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
前端工程師
Avatar of 許軒榮.
Avatar of 許軒榮.
Past
全端工程師 @永悅健康股份有限公司
2020 ~ 2023
前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML5、CSS3、JavaScript 網頁設計 RWD 響應式網站設計 PHP & MySQL 網站設計與購物網站製作 使用 Sketch 設計行動裝置 UI 與 Origami 製作 prototype Java 程式設計班 MS SQL Server 安裝、管理與 SQL 程式設計 安裝 Linux KVM,架設 Hadoop,編寫 bash script Tomcat 架設,編寫 JSP 網頁與 Servlet Html、CSS、JavaScript 與 jQuery 網頁與程式設計 串連 Open Data 製
HTML5
CSS3
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立空中大學
管理資訊學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @奔騰網路科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML
CSS
JavaScript
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
亞東技術學院
資訊管理
Avatar of the user.
前端工程師
Trong vòng sáu tháng
JavaScript
HTML5
CSS3
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
龍華科技大
資訊管理
Avatar of 朱家銘.
前端工程師
Hơn một năm
監/前端工程師,2019 年 6 月年 5 月 開發金融保險業之活動頁、中大型 CMS 網站,兼容 IE 11 及多語系功能 使用 Nuxt.js, Vue.js, SCSS, SQL Server 等技術 Linux/Windows Server 維運與部署 專案評估、進度控管 國立清華大學 服務創新與分析研究中心 - 前端工程師,2018 年 1 月年 12
JavaScript
Github
HTML5
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺中科技大學
資訊工程
Avatar of 李育郎.
Avatar of 李育郎.
資深前端工程師 @星辰科技
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
js, Next.js, Redux, Material-UI 平台開發與維護 Skill: Vue.js, Vuex, Vue Router, Vant, Vuetify, React Native, i18n 動程科技, 前端工程師, Nov 2017 ~ Dec 2019 點歌機 App 開發 Skill: React Native, Graphql, Websocket, Sqlite DB, Java (Native module) 點歌機控制器開發 Skill: React.js, PWA, Graphql, Websocket 介接第三方金流支付 ( GoPay , OVO ) Skill: React.js, Redux, Material-UI 漢翔工業大型機器合作案,人
React.js
ReactNative
Redux
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
國立中山大學
應用數學系碩士
Avatar of 朱永彤.
Avatar of 朱永彤.
前端工程師 @緯創資通
2016 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng ba tháng
自行調整 Webpack 參數 , 也有 優化開發/正式環境設定 的經驗 熟悉地圖相關套件,如 Google Maps API 和 Leaflet.js Back-end 寫過 3 年的 ASP.NET / SQL。 有使用過 Express / NestJS 開發 API Server 的經驗 使用過 MySQL、MSSQL、PostgreSQL 等資料庫。 有使用 Nginx 和 github pages 佈署靜態網站的經驗 Others 熟悉 Git 版本管理工
JavaScript
HTML5
CSS3
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中央大學
資訊管理所
Avatar of Jessica.
Avatar of Jessica.
前端工程師 @普鴻科技(將來銀行駐點)
2020 ~ 2021
前端工程師
Hơn một năm
灣Volvo銷售業代服務與後台管理系統(預約試乘、客戶建檔、ERP、報表與統計) 負責工作:前端畫面、串接後端api 使用工具:HTML、CSS、JavaScript、JQuery、SQL、Bootstrap **台灣Volvo銷售業代服務與後台管理系統 App 負責工作:製作iOS 與 Android App 並上架、定期改版維護 使用工具:React Native、CSS、Javascript ( ES6 ES7 ) 、XCode 原
JavaScript
Github
ReactNative
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學
電機工程學系
Avatar of the user.
前端工程師
Hơn một năm
Bootsrap
Node.js
HTML5
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
逢甲大學
通訊工程系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.