CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
數據應用管理師 @燁輝企業股份有限公司
2018 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Python
Data Science
Data Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學(原高雄應用科技大學)
資訊管理所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior AI Research/Engineer (part-time) @NeuroBonic Inc.
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Python
PyTorch
Machine Learning
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Yang Ming Chiao Tung University
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
機器學習工程師 @日新軟體股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
AI & Machine Learning
Image Processing
python
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學
機電整合所
Avatar of 邱義塵.
Avatar of 邱義塵.
Data Engineer @Rooit Inc.
2023 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist 城市,TW [email protected] 工作經歷 NEITHNET Inc., 資料科學家, Apr 2021 ~ 現在 Python/Neo4J/Graph Neural Network/Data Analysis/SQL - 利用PyQt5編寫封包分析程式前端 - 建立模型/Neo4J資料庫的data pipeline,以及資料Graph visualization - 利用Graph Neural Network進行初步惡意流量檢測 - 利用Graph
Python
Data Analysis
Data Science
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中國醫藥大學(China Medical University)
臨床醫學研究所
Avatar of 王廷軒.
Avatar of 王廷軒.
Past
副研究員 @財團法人台灣綜合研究院研究四所
2021 ~ 2021
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
基因演算法,應用在影像辨識、影像比對) 曾分析對象:環境、交通、觀光、教育、醫學與能源等 系統開發 軟體程式設計 ( VB6、VB.NET、MATLAB、SQL etc.) 資料庫軟體應⽤ 資料庫管理維護 資訊設備環境設定 地理資訊系統 前端:GIS數據編修、應用,地理統計分析 後端:開發
數據分析與視覺化
系統設計
資料庫程式設計
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
資源工程學系
Avatar of Lea Yeh.
Avatar of Lea Yeh.
Data Engineer / Scientist @MediaTek Inc.
2019 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng sáu tháng
Vue.js 搭配 Electron 建立 World Wide Field Frial Upload Tool 結合 Python 及 Jenkins 開發 ICD DMS 達到自動化以文件規範實作 透過 AngularJS 開發 StackOverflow-like QA 平台 技能 Programming Skills Python, SQL, SPL, NodeJS, HTMK, CSS, Git, CI/CD 8 年以上 Python 編程經驗,嚴格遵守 PEP8 coding style 規範,追求高效優雅 pythonic 開發 3 年 SQL 及 SPL 開發經驗,力求優化查
Python
SQL
Splunk
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Chiao Tung University
Computer Science
Avatar of Chih-Wei Chuang 莊智煒.
Avatar of Chih-Wei Chuang 莊智煒.
Technical Project Manager/技術專案管理 @CM Visual Technology Corporation/微采視像科技股份有限公司
2016 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Hơn một năm
Chih-Wei Chuang 莊智煒 7+ years of experience in display-related industry. Specialize in optics and display development. Have experience in technical project management and customer technical service. Expert on optic component, product validation process, DFSS and data science. Accustomed to communicating and failure analyzing with cross department. Tainan City, Taiwan Skill Experience 5yrs Product development and validation 3yrs FAE to client 3yrs Display development Optic Display optics and design Wide-view technology Polarizer and Thin film process Knowledge of Color theory, Optic, Crystal optic Data science Statistic Python, R, SQL DFSS
6 Sigma
光學系統架設
產品開發企劃
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Sun Yat-Sen University/國立中山大學
Optoelectronic Engineering/光電工程
Avatar of Chien-Chi Kao.
Avatar of Chien-Chi Kao.
Researcher @Chunghwa Telecom
2018 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một năm
Tsing-Hua University (NTHU), Hsinchu, TaiwanGPA: 4.0/4.0 Investigated wireless networking and algorithms (Advisor: Prof. Shun-Ren Yang). Experience Data Scientist, Chunghwa Telecom, Taipei, Taiwan Janpresent • Worked on AI and Networking (programmed in Python with TensorFlow/Keras, Numpy, Pandas, Scikit-Learn, and SQL), and published 3 international papers in 2020 : Led the network traffic prediction project (4-person team) to develop deep neural networks for regression analysis problems using AI models (e.g., DNN, RNN, LSTM, GRU and BLSTM). Led the recommendation system project (5-person team) and analyzed
Algorithms
Wireless Networking
ai
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Tsing Hua University
Computer Science
Avatar of 吳忠倫.
Avatar of 吳忠倫.
AI Engineer @GliaCloud Co., Ltd
2018 ~ 2020
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Hơn một năm
吳忠倫 Allen Wu Software engineer with hands-on experience on Build AI solution for video, article and audio application Data engineering, analysis and anomaly detection Optimize schedule / routing plan via metaheuristic Taipei, TW [email protected] Agile software development: Scrum, Kanban Programming language: Python, C++, Java Machine / Deep learning framework: PyTorch, Scikit-learn AI solution: paper study, human action recognition, pose estimation, face recognition, article topic classification, OCR Data engineering: SQL, MySQL, PostgreSQL DB, SQLite, Google Cloud Dataflow, BigQuery Web development: Django, Flask, Struts2, Spring, Hibernate, D3.js, Backbone, jQuery Optimization
Python
C++
Java
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chin-Yi University of Technology
MS in Institute of Electronic Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.