CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
PM/產品經理/專案管理
Avatar of 陳韻如.
Avatar of 陳韻如.
Software Development Manager @聯禦科技有限公司
2023 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
MySQL) • 熟悉 NoSQL (MongoDB, DynamoDB) • 熟悉 Cache (Redis) • 熟悉 Queue (Celery, RabbitMQ) • 熟悉 WebSocket • 熟悉 Nginx • 熟悉 JWT, Oauth2, LDAP 等 Authentication • 熟悉 Git 版控及各分支權限 • 熟悉自動化測試 (Selenium) • 會撰寫 Unit Test • 會撰寫 Shell Script • 會使用 Linux 指令 • 使用過 ELK (Elasticsearch, Logstash, Heartbeat) • 處理過百萬級資料 • 瞭解 HTTP, TCP 等網路通訊協定 • 瞭解加密, 雜湊, SQL Inject...
Python
Flask
FastAPI
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣海洋大學
航運管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Project Manager @杜浦數位安全股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
JIRA
Confluence
Agile
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立清華大學 National Tsing Hua University
經濟
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體專案管理師 @雅匠科技股份有限公司
2018 ~ 2023
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
Google Drive
Microsoft Office
Project Management
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
長榮大學 Chang Jung Christian University
翻譯學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Project Manager @YaoJin Tech
2021 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
word
excel
toeic
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Portland State University
Completed the intensive course of Asian Teacher Training Institute
Avatar of 紀睿豐.
Avatar of 紀睿豐.
前端工程師 @天下雜誌股份有限公司
2023 ~ 2023
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng sáu tháng
Vietnamese (Conversational, B1) 工具: Git Flow, GitLab, Sketch, Figma, HackMD, Notion, Trello, Jira, Confluence, Microsoft Azure, GCP 前端: HTML5, CSS3, JavaScript ES6, Sass/SCSS, Vue 2/3, React, TypeScript, Bootstrap, Tailwind, Element UI 後端: C#, ASP.NET, Node.js, Express, MongoDB, MS SQL, RESTful API 專業經歷 前端工程師 • 天下雜誌群 • 四月七月 2023 敏捷式 開發康健雜誌旗下產品 ,透過前端技術 將設計稿轉成動態網
HTML5
CSS3
JavaScript (ES6)
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
經濟系
Avatar of 葉懿心.
Avatar of 葉懿心.
產品經理 @紅門互動股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng sáu tháng
葉懿心 產品經理 Email: [email protected] 我有十年以上網站、軟體開發經驗的產品管理經驗。包含電子商務多通路管理系統、手機內建應用程式、數位內容網站、社群網站;服務企業從 10 人的小型公司乃至 5,000人以上的跨國企業。跨足多元產業、產品與企業
Product Management
Project Management
Product Roadmap Planning
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立台中科技大學
商業設計
Avatar of 陳冠宏.
Avatar of 陳冠宏.
Past
Senior Android Developer @Razer Asia Pacific Pte Ltd
2022 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Hơn một năm
20% to 100%. Try to use Compose on new project. Data Mining Cooperate with Data Analyst to discover the critical points between free and pay users. Get DeepLearning.AI certificates from Coursera. Have a financial data analysis side project. Write Web Crawler and built SQL database for store financial data. Write automation script for crawling financial data. Build several models (likes RNN, CNN) by Keras. ASUS, Android Application Software Engineer, 2015//07 Android Focus on Launcher app in Zen Phone. One of mentors in Launcher team. Co
SQL
Android app Developer
keras
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
成功大學研究所
軟體 & 通信工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.