CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Avatar of the user.
Avatar of the user.
雲端架構師 @邁達特數位股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng ba tháng
Word
Excel
Linux OS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
電機系
Avatar of 楊淯丰.
Avatar of 楊淯丰.
Past
專案經理 @經緯航太科技股份有限公司
2022 ~ 2023
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
連鎖客戶進行能源管理。 2.規劃並開發IESS-Cloud管理雲端前後端平台,確保平台的穩定運行。 3.維護能源管理雲端平台的SQL資料庫,確保資料的完整性和安全性。 4.負責規劃和開發前端(HTML、Javascript)可視圖表功能,以提供直觀的能源數據呈現。 ⦿後台自
RHCE
OCJP
PMP國際專案管理師證照
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
景文科技大學
電腦通訊所
Avatar of 蔡作君 (Vek Tsai).
Avatar of 蔡作君 (Vek Tsai).
Founder @VEKick Studio. 威踢工作室
2019 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
通廠專案顧問及台灣企業永續獎評審員,並擁有自己的品牌、網拍和專利。 在離開滾石後,我除了完成450個小時的Java/Python/SQL/AWS程式設計課程,並獨力撰寫專利申請書申請產品專利獲准外,也開始in-house在不同的領域以及產業進行累積與磨練
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
開南大學
法律
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Product Manager @Pinkoi
2022 ~ 2023
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
word + powerpoint + excel + email
SQL
Figma
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
NCKU, National Cheng Kung University
心理學系碩士班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深專員 @上海商業儲蓄銀行
2021 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một năm
python
PowerBI
JAVA
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東北大學
專案管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.