CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
中原大學
Avatar of 林源韋.
Avatar of 林源韋.
Past
後端工程師 @lestar
2022 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
有時會開發前端(Angular)功能處理跟後端有關的業務邏輯。 處理交易所撮合的lock機制。 參加區塊鍊Tron dapp比賽獲得優選。 擅於使用SQL撈取資料,像是使用select搭配SQL語法或是subquery,來有效降低query次數跟速度,大幅提升效能。 使用ActiveModel::Validations驗證相對應路徑的api參數
JQuery
AJAX
Ruby on Rails
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
電子系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
系統應用開發課 Senior Engineer @久元電子股份有限公司 Youngtek Electronics Co.
2019 ~ Hiện tại
資深前端工程師
Trong vòng ba tháng
Web Developer
SQL Server
Oracle Database
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
資訊管理學系
Avatar of 黃健榮.
Avatar of 黃健榮.
.NET Developer @雲端互動
2018 ~ Hiện tại
.NET 工程師
Trong vòng một tháng
處理資料,資料庫則是使用MSSQL或PostgreSQL,處理的專案有: 配貨系統 使用 .Net MVC,前端用Razor搭配jQuery,資料庫使用MSSQL搭配Dapper,並用MiniProfiler記錄SQL script 表單管理系統 使用.Net Framework開發後端API,資料庫使用MSSQL搭配Entity Framework,使用NLog記錄Request和Response 使用.Net Crore開發micro service,程式架構參
JavaScript
c#.net
ASP.NET
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
System Analyst @Yamaha
2017 ~ 2018
Trong vòng một tháng
Android
Linux
git
6-10 năm
中原大學
心理系
Avatar of 劉鼎康.
Avatar of 劉鼎康.
Project Manger Leader @我愛數位科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
專案經理
Trong vòng một tháng
案,並獲得客戶Product owner及Technical project manager肯定。 技能 Project management 工作流程制定及改善 系統架構設計 軟體交付計畫設計 Software development Java ASP.Net NodeJS Database MS SQL MariaDB Postgres Communication Pre-salses Customer service System analysis System design Tools Axure RP Excel Visio Git Jenkins K6 其他 Notion PM2 Docker Nginx MQTT 學歷中原大學 資管所中央大學 資管系 近期主要專案 SuperLayer
專案管理
問題解決能力
程式設計師
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
中原大學
資管所
Avatar of Justin.
Avatar of Justin.
java 工程師 @XX科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
JAVA後端工程師
Trong vòng sáu tháng
計 d.串接藍芽印表機 2.Java後台 a.Servlet架構(倉管模組) b.Struts框架(品管模組) c.spring boot 專案(串第三方採購API) 3.MSSQL、ORACLE SQL a.多表查詢 b.store prosedure c.使用者客制化查詢 4.前端(Html+css+js+jq+bootstrap+chart.js+jqGrid) 1. 維運公司內部 Android APP
Java
JavaScript
Spring Boot
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
心理學系
Avatar of 蔡柏瑋.
Avatar of 蔡柏瑋.
Java後端工程師 @前思資訊有限公司
2020 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng sáu tháng
蔡柏瑋 具備Java專案開發、Android應⽤程式能⼒。 具網⾴前後端開發經驗以及敏捷開發,以個⼈技術為核⼼, 除專注程式開發外興趣廣泛,樂於知新,平時有閱讀寫作習慣。 Software Engineer / Android App Developer Taoyuan,[email protected] 技能 精熟 後端 JAVA : Spring, Spring boot, Spring MVC, Spring Batch, JPA, Hibernate Database: Oracle Database, MySQL, SQL Server
JavaScript
HTML5
JAVA
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊工程學系
Avatar of 陳品汶.
Avatar of 陳品汶.
軟體工程師 @CTBC Bank
2020 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một năm
技能 Java, Spring boot, Spring cloud, Oracle SQL, Angular, ESB, git, C/C++ AWS基礎設施,CICD 陳品汶 Rigby 軟體工程師 [email protected]三重, New Taipei City, Taiwan 工作經歷 NOW CTBC Bank • 四月Present 軟體工程師 主要負責網路銀行web & App 相關服務 參與開發範圍涵蓋(網銀服務/定時批次/CICD/通知類) 1.前端 Angular
Docker
Angular
Linux
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior software engineer @iHerb
2022 ~ Hiện tại
資深工程師
Trong vòng ba tháng
C#
JavaScript
ASP.NETMVC
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
中原大學
資訊管理學系
Avatar of 黃彩雲(TSAI-YUN HUANG).
Avatar of 黃彩雲(TSAI-YUN HUANG).
軟體工程師 @UBAY株式会社
2021 ~ 2022
Java軟體工程師
Hơn một năm
. Maintenance . Strong engineering professional with a Bachelor's Degree focused on Information Management, from Chung Yuan Christian University. Skills Back-End Java VB6 Front-End HTML/CSS/JavaScript Vue.js Angular.js Framework Spring Boot Node.js Database MySQL MongoDB PL/SQL Tools IntelliJ IDEA Visual Studio Code Git Tomcat Language Chinese (Native) Japanese (Advanced, JLPT N2) English (Intermediate, TOEIC Score:660) Employment history JulyJune 2022 🚩Japan UBAY CO., LTD Software Engineer Provide the System Engineering Service. Focus on problem-solving with team members to meet a common
專案管理
問題解決能力
簡報提案
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊管理學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.