CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立中正大學
Avatar of 黃資恩.
Avatar of 黃資恩.
Engineer @鴻霖
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng hai tháng
Friendly Android-based Operating Interface for Cadabia 國立台東大學資訊工程學系,2007 年 10 月年 6 月 Project:節奏追蹤的應用 - 音樂節拍地圖產生 Skills Programming Java HTML/CSS/JavaScript SQL Shell Script Groovy Python Ruby Framework/Library Spring Framework Hibernate Thymeleaf Bootstrap JQuery ReactJS Pandas CI/CD Jenkins GIT Docker Vagrant Ansible Maven Gradle Terraform Azure DevOps OS MAC OS Windows Linux AIX ESXI TIBCO TIBCO EMS TIBCO BusinessWorks 5 TIBCO BusinessWorks 6 TIBCO BusinessWorks CE Cloud
HTML5
Ruby
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
資訊工程
Avatar of Tod Sung.
Avatar of Tod Sung.
Senior Engineer @Noodoe 拓連科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
作 Docker,了解 Compose 與 Swarm:與後端工程師的溝通相對快速、有效。 治略資訊整合股份有限公司, 後端工程師實習生, Jan 2018 ~ Jul 2018 使用 Requests,pandas,SQLAlchemy 處理網頁爬蟲、資料處理、 db 備份。 與兩位前端實習生合作,使用 Flask 開發 API,學習 Docker 套用網站部屬。 居家學習 Django,確保不會被框
JavaScript
CSS3
D3.js
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中正大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
MIS資訊工程師 @醫療財團法人好心肝基金會
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
C#
Java
JavaScript
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中正大學
資訊管理學系
Avatar of 黃偉豪.
Avatar of 黃偉豪.
Senior R&D Project Researcher @Wistron
2015 ~ Hiện tại
Web Backend / Frontend
Trong vòng hai tháng
Interested in jogging, photography, painting and designing台南市東區崇德23街42號 [email protected] Skills Code Python Javascript(ES6) React/ React-hook HTML/CSS Markdown C/C++ NVIDIA CUDA Tools Git Docker OpenCV DJango/Flask SQLite/PossgreSQL Tensorflow ROS TKinter/PySide2 Virtualenv/Virtualwrapper VSCODE/VIM Experience/ Achievement Integrated AI with AOI system NVIDIA TX1/TX2 embedded system Image Processing 2D/3D stereo computer vision Work in Factory line 2020 IThome 鐵人賽 - 完賽 與六角
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立中正大學
電機工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Application Engineer @Super Micro Computer
2017 ~ 2020
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Hơn một năm
ASP.NET
ASP.NET MVC
C#
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
Philosophy 哲學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
PM、SA @台灣資生堂
2015 ~ 2019
PM、SA、前端工程師
Hơn một năm
word
專案管理
excel
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
資訊管理學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.