CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立成功大學
Avatar of 鄭仲凱.
Avatar of 鄭仲凱.
Android 軟體工程師 @Lafresh益欣資訊
2019 ~ Hiện tại
Android App Developer
Trong vòng một tháng
鄭仲凱 Mobile Developer Tainan City, Taiwan • 9+年 Mobile(Android/iOS) App 開發經驗 • 主要專注於 Android & iOS App 開發 • 良好的溝通能力,並且能夠有效率的分析和解決問題 • 對學習新技術與新工具充滿熱情 工作經歷 Mobile Developer 2019/10 - Present Lafresh Information Inc. Skills: Kotlin, Swift, Java, Objective C, Python Flask, Vue.js, Firebase, Retrofit, Restful API MVVM architecture, Socket, Fastlane, SQLite
Android Development
IOS Development
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學
工程科學所(在讀)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資料工程師 @鴻海(富士康)
2021 ~ Hiện tại
資料工程師
Hơn một năm
Python
R
SQL
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
統計研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
副研究員 @財團法人台灣綜合研究院研究四所
2021 ~ 2021
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
數據分析與視覺化
系統設計
資料庫程式設計
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
資源工程學系
Avatar of 張家瑋.
Avatar of 張家瑋.
相機系統軟體工程師 @SonicSky (OnePlus / OPPO)
2020 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Hơn một năm
■ Qualcomm camera HAL flow ■ Linux device driver ■ Linux HW probe flow (ex:dtsi) ■ camera and sub-module bring up ■ basic Android app experience ■ OOP 2. Android App ■ HTTP Connection to Web API ■ Jsoup(web crawler) ■ XML Parser ■ Android API SQLite DataBase by CRUD ■ GPS ■ AIDL Inter process communication ■ ContentProvider ■ Fragment ■ RxJava ■ Retrofit ■ OkHttp ■ Volley 3. Programming language ■ Java ■ C/C++ ■ Shell Script 4. Version Control ■ git ■ gitk 5. IDE ■
C
C++
Java
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
電腦與通訊工程
Avatar of Ann Chen.
Avatar of Ann Chen.
系統軟體工程師 @筑波科技
2013 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một năm
面程式撰寫 : Socket, serial port, USB, PCIE 7. 使用者介面客製化 8. 報表程式撰寫 - txt, csv, excel, html, pdf, 9. 資料庫控制及資料分析 a. MySQL b. SQL Server 10. Kinect影像處理及分析 11. Android程式開發 學歷 國立成功大學, 碩士學位, 資訊工程, 2011 ~ 2013 碩班撰寫結核菌辨識系統,包含
+ios
+c/c++
+c#
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深工程師 @趨勢科技
2018 ~ Hiện tại
Senior Front End developer // Full stack developer
Trong vòng sáu tháng
React.js
ES6
Python
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學
工業與資訊管理學系
Avatar of 徐慶崴.
Avatar of 徐慶崴.
資深專員 @佳綸生技
2019 ~ 2019
資料科學家 / 資料分析師
Hơn một năm
析 • Tableau Desktop:互動式儀表板 • Tableau Prep: 資料清洗流程化 • Tableau Online:線上分析平台 JavaScript / HTML / CSS • Google Map API 運用 • D3.js / C3.js 視覺化處理 其他 • SQL Server / MongoDB / HBase • Excel VBA • Java • Git / GitHub 工作經驗 佳綸生技股份有限公司 ,資深專員 2019 // 7 【總經理室ー系統規劃組】 • 主要業務: ①開
Python
Data Analysis
Data Visualization
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
工程科學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.