CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
東海大學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
測試工程師 @雲發科技
2021 ~ Hiện tại
QA Engineer
Trong vòng ba tháng
PHP
JQuery
SQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
東海大學
資訊工程與科學研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
後端工程師 @美商時豪科技股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
Golang Engineer
Trong vòng một tháng
JAVA
spring
DB2
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東海大學
資訊工程
Avatar of Yii Chen.
Avatar of Yii Chen.
Mobile Lead @HerFIT
2023 ~ Hiện tại
Mobile Application Engineer
Trong vòng một tháng
to optimize image processing and complex operations. Interact h5 page by jsbridge for WebView Customer service through Zendesk and Qiyu, and release Flutter packages. Experience with CI/CD in Jenkins. Familiar with Scrum development with Jira, and ClickUp. Skill: Provider, GetX, RiverPod, RxDart, Dio, Isolate, SQLite, WebView, Socket, FCM Mobile App Developer 優思瑪特科技股份有限公司 • MarchJuly 2021 Work on various types of apps in Android, iOS, and Flutter. Flutter apps include online learning, contactless drop-off bell application (Ble), medical care, environmental monitoring, personnel trajector
Java
Android
Swift
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
安卓工程師 @聯翔科技
2022 ~ Hiện tại
Android工程師
Trong vòng hai tháng
Java
kotlin
Android
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東海大學
資訊工程
Avatar of Chia-Lin,Chang.
Avatar of Chia-Lin,Chang.
雲端解決方案架構師(Solution Architect) @中華電信股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
designer
Trong vòng sáu tháng
Chia-Lin,Chang Amazon Web Services (AWS) Division | Project Management, major in ASP.NET,SSIS,JAVAScript,HTML,SQL...etc TOEIC 755, JLPT N2。 IT Application Engineer TPE,TW [email protected] SKILLS AND INTERESTS Native speaker of Mandarin Fluent Speaker of the English Language(TOEIC 755) and Intermediate-level Speaker of the Japanese Language (JLPT N2 Certified) AWS Certified Developer - AssociateAWS Certified Solutions Architect - AssociateAWS Certified SysOps Administrator - AssociateAWS Certified Data Analytics - SpecialtyAWS Certified Database - SpecialtyProficient in Using MS Office Applications such as MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, among others ASP.NET
JavaScript
ASP.NET
SQL Server
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
Computer Science
Avatar of 涂榮宗 Roger Tu.
Avatar of 涂榮宗 Roger Tu.
資訊總監 IT Director @阿官國際餐飲集團 A-Kuan Group
2014 ~ Hiện tại
中高階管理階層
Trong vòng một tháng
2006 德安飯店資訊系統管理,金旭人事系統,網站管理,網路行銷,防火牆管理,資訊預算編列執行,軟硬體及系統主機維護,Oracle Database,SQL Database,資訊設備管理維護,機房管理. 資訊主任 • 谷關神木谷假期大飯店 Utopia Holiday Hotel 十月十月飯店資訊化轉型推動 2.資訊系
專案管理
MIS╱網管主管
IT Management
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
東海大學
餐旅管理
Avatar of 馮冠中.
Avatar of 馮冠中.
Frontend Engineer @NEWEGG TAIWAN, INC.
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một năm
使用技術包含 html、css、js、jquery、bootstrap、ajax 、React 、TypeScript 、Angular、Echarts、WebRTC、WebPack、Redux、Mobx... 網頁後端 三年的後端開發經驗,使用技術包含 Spring、Java、NestJS、JasperReport、openAPI、Git、Maven、JPA、SQL、Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL、JSON、Design Pattern、Asciidoc... 行動應用 使用技術:Android、Kotlin、React Native、Kotlin Native 開發美食機器人APP,並有上架到Google Play的經驗。 經歷 前端工
python
JAVA
Android
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程學系軟體工程組
Avatar of Ben Yang.
Avatar of Ben Yang.
處長 (director) @采威國際資訊股份有限公司
2021 ~ 2022
Product Manager, Product Owner, Product Product Director, Product Marketing Manager, Project Manager
Trong vòng một năm
率化的專案溝通模式,旨在根據市場反應協助產品快速迭代,降低專案管理成本 偕同RD導入PHP Smarty架構(PHP+Ext js+Jquery+My SQL),前後端可各自快速修正,精簡開發流程,並於6個月內將網站正式上市 身兼同異業合作洽談、社群媒體操作、線上線下行
Trello
draw.io
PMP
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
東海大學
工業設計
Avatar of Johnny Kuo.
Avatar of Johnny Kuo.
雲端技術應用實務班學員 @勞動部勞動力發展署中彰投分署
2019 ~ 2019
Internet 程式設計工程師
Trong vòng ba tháng
雲端技術應用實務班學員, Apr 2019 ~ Sep作業系統: Linux(Red Hat), Windows。 2. 檔案伺服器File Server: Net2FTP、Vsftp。 3. 網站伺服器Web Server: Apache。 4. 資料庫DataBase: MySQL, SQLite。 5. 架站軟體:WordPress、BBClone。 6. 程式語言: HTML5、PHP、Java、JavaScript、XML、Ajax、JSON、SQL。 7. 開發工具:Android Studio、Sublime、Virtual Box。 歡迎到我的專題報告參觀,網址是 https:/
JavaScript
CSS3
HTML5
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東海大學
社會系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.