CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Khác
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Rahmat Nugroho Susanto.
Avatar of Rahmat Nugroho Susanto.
Past
Administrasi Operasional @PT. Equityworld Futures Jakarta SSC
2020 ~ 2023
Administration Staff and Customer Service
Trong vòng một tháng
Rahmat Nugroho Susanto Ujung Harapan, [email protected] https://www.linkedin.com/in/rahmat-nugrohohttps://www.facebook.com/rahmat.n.susanto?mibextid=ZbWKwL Yth Bapak/Ibu Recruiter Di Tempat Perkenalkan saya Rahmat Nugroho Susanto, saya lulusan S1, pengalaman kerja saya yang terakhir sebagai Admin Opersional selama kurang dari 3 tahun. Saya disiplin, juga terbiasa bekerja cepat dan tepat, serta cepat beradaptasi. Saya harap apa yang saya cantumkan pada CV saya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu recruiter. Atas waktunya
Microsoft Office
Excel
Windows Server
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Universitas JAYABAYA Jakarta
Sistem Informasi

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.