CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深工程師 @隆中網絡股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
React.js/Redux
Angular
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Asia University of Taiwan 亞洲大學
資訊工程系
Avatar of Ray Chen.
Avatar of Ray Chen.
Chief Marketing Manager & Executive Assistant @臺灣珂奧利股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
企劃經理、國際合作經理、資深產品經理、資深專案經理、行銷經理
Trong vòng một tháng
Zapier自動導入完成競爭對手比價系統專案,市場最低價格得以保持,業績在單季內平均雙週成長12%。 數據分析與管理 透過GA、SQL建立完整數據分析教程及SOP以提升同仁檢視自我成績能力,並協助提升銷售、談判能力等。 成功使用Excel/MYSQL/Zapier建置週
Microsoft Office
Communication
Photoshop
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Shanghai Jiao Tong University
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Soft Engineer @CKMATES INTERNATIONAL CO., LTD
2023 ~ Hiện tại
java程式開發
Trong vòng một tháng
Java EE
JavaScript / ES6 / jQuery
JBoss Application Server
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東南科技大學
資訊科技與通訊學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @Eunodata
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
Java
jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北科技大學 NTUT
Java & Android 人才培育專班
Avatar of 楊承志.
Avatar of 楊承志.
Past
Senior Software Engineer @字神帝國英語學院_新視界國際文教顧問有限公司
2021 ~ 2023
(Co-)founder, CTO, Consultant, System Architect, Team Lead, Senior Engineer, Senior Developer, Contractor, Technical PM, Mentor
Trong vòng một tháng
使用mitmproxy,手機或網站透過mitmproxy進入寫好中間件的python script換取可測試資料,編輯器是使用vi。 Database 關聯式資料庫 資料庫有使用過MySQLSQL Sever、PostgreSQL,其中最常使用MySQL。 在遇到稍微複雜SQL會使用EXPLAIN進行優化,解析器類型盡量在system、const,避免全表掃描,檢查索引是否確實
Java
SQL
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
龍華科技大學
資訊管理系
Avatar of 吳翊豪.
Avatar of 吳翊豪.
Senior Software Development Engineer @Eastern Home Shopping & Leisure CO., Ltd.
2023 ~ Hiện tại
前端/後端/軟體/全端工程師
Trong vòng một tháng
能涵蓋了多個領域。在程式設計方面,精通JAVA、JavaScript、 VB.NET 、jQuery、Node.js、GitHub、React和C#等程式語言和開發工具。在資料庫方面,熟悉MS SQL、Oracle和PostgreSQL等常用的資料庫系統。在網頁設計製作方面,具備HTML、CSS和Angular、React等技能。 除了技術能力,我還具備系統網路方面的專
Angular
React
C#
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Kaohsiung Medical University
Department of Medical Informatics
Avatar of Ethel Alston.
OWNER
Trong vòng một tháng
don’t stress Best Security Services • ussmmstore AprJan 2020 Our created and provided every account is verified and safe We provide services after payment in very short time a, Investment of our company is about and being ready to invest more and this upcoming investment will be dependent on your love for Ussmmstore. Education University or School Field of study AprJan 2020 University or School Field of study AprJan 2020 Skills Word C# Java Canva C/C++ Excel CCNA ERP C++ Git PHP vb6 IOS OOP C CSS SQL AWS Languages English — Professional
Word
C#
Java
Trong thời kỳ quân ngũ
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
Avatar of Cheng-Cheng Lin.
Avatar of Cheng-Cheng Lin.
高級專員 @國泰人壽
2021 ~ Hiện tại
Java back-end engineer
Trong vòng một tháng
Skills Front-end ReactJs - 16.X HTML5,Css, Javascipt,JQuery, Bootstrap-4 AJax Prototype.js Hight-chart.js Vue.js (恆逸訓練中心Back-end SpringBoot , Spring JPA , Spring MVC , Spring Java SE, Java EE, Java JDBC, Jsp, Servlet, DataBase Oracle Relational Database, SQL-server Influx-DB MySQL DB2 PostgreSQL Others Python, Shell Script, PL/SQL Script, Batch Script, MyBatis, Jasper iReport Language license TOEIC: 660. Side Project React - SpringBoot (FullStack) : Pagination Sort Demo Site 使用技術 : ( 前端 ) Ajax (Axios) , Single Page Application(ReactJs) ( 後端 ) SpringBoot +
Sales & Customer Service
JAVA
Programming
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
企業管理系
Avatar of 曾森彥.
Avatar of 曾森彥.
Past
資深顧問 @一宇數位科技股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
軟體科技業營運管理/ 產品經理/ 專案管理/ 系統服務顧問/ 程式設計/ Product Manager/ Project Manager/ Consultant/Programmer
Trong vòng một tháng
保產品在市場上取得成功。 程式設計 曾參與多項商業系統的設計,其中包括資策會IDEA數位學習平台,該系統採用ASP、JS、HTML和SQL技術搭建。隨後,參與了一宇數位的Learning XP系統,同樣以ASP為基礎。後來,負責重新設計Orca HCM,將資料格式轉換為XML,並採用C#
Product Design
Creativity
Management Team
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
University of Utah
機械工程
Avatar of Ted Li.
Avatar of Ted Li.
Past
Senior Firmware Engineer @Artesyn Embedded Technologies
2019 ~ 2022
韌體工程師/軟體工程師/控制工程師/演算法工程師/
Trong vòng một tháng
Ted Li Senior Firmware Engineer Over 6 years of firmware/software development expertise as a Senior Firmware Engineer, specializing in embedded systems, cross- functional projects, and RL-optimizations. Driving global technical innovations and training. New Taipei City, Taiwan [email protected] https://github.com/armcortex https://www.linkedin.com/in/ted-li/ https://about.armcortex.cc/ Skill Programming C/C++ Python Bash SQL AI (PyTorch, TensorFlow, Keras) Tool RTOS Embedded System Git Docker/Docker Compose
C
Python
C/C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
日本電氣通信大學 The University of Electro-Communications (UEC)
Robotics Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.