CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Soft Engineer @CKMATES INTERNATIONAL CO., LTD
2023 ~ Hiện tại
java程式開發
Trong vòng một tháng
Java EE
JavaScript / ES6 / jQuery
JBoss Application Server
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東南科技大學
資訊科技與通訊學系
Avatar of 陳奕妤.
Avatar of 陳奕妤.
Past
Senior Data Analyst @趨勢科技
2022 ~ Hiện tại
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
and 6% conversion rate, find out the important features to help business stakeholders give the proper campaign to different customers. Integrate user's transaction data, online behavior data, interest tags to auto labeling MMA customers by using statistical methods and machine learning methods. Developing automation regular reports, maintaining SQL store procedures, Tableau dashboards and Power BI dashboards. Cooperated with cross-functional team (Product, Marketing, Platform, PM, IT, Sales) to provide timely and accuracy business insight analysis. Developing automated web crawler on MMA website to collect ETF, fund, bond information. Skill : Microsoft SQL Server · Microsoft Power
python
R
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
統計資訊學系
Avatar of 邱義塵.
Avatar of 邱義塵.
Past
Data Engineer @Rooit Inc. (XO App)
2023 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
MongoDB巔峰時流量負荷 - 利用使用者在APP上的行為模式資料建立Knowledge Graph NEITHNET Inc., 資料科學家, Apr 2021~ Jan 2023 Python/Neo4J/Graph Neural Network/Data Analysis/SQL - 使用selenium從twitter, FB, PTT爬取上千位使用者資料和文章,利用Graph Neural Network進行Fake News Detection - 負責專案軟體架構、整合與PyQt5前端開發封包分
Python
Data Analysis
Data Science
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國醫藥大學(China Medical University)
臨床醫學研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Software Engineer @字神帝國英語學院_新視界國際文教顧問有限公司
2021 ~ 2023
(Co-)founder, CTO, Consultant, System Architect, Team Lead, Senior Engineer, Senior Developer, Contractor, Technical PM, Mentor
Trong vòng một tháng
Java
SQL
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
龍華科技大學
資訊管理系
Avatar of 黃凱弘 Kyle Huang.
Avatar of 黃凱弘 Kyle Huang.
Past
Senior QA engineer @DeepHow
2023 ~ Hiện tại
QA automation engineer / Software development engineer in test
Trong vòng một tháng
Nov~ FebCategory: Mobile app 17 software testing life cycle including the following jobs in each cycle: Test planning & establish test cases New specification testing Regression testing User acceptance testing (UAT) Bug tracking API testing UAT automation testing project Personal tool kit to enhance work efficiency, which involves: Access database by SQL command Request API ADB command Lang live 浪 Live , QA engineer, Sep~ SepCategory: Mobile app Establish new specification test case Mobile test tools study, e.g. Appium, Robot framework Moldex3D 科盛科技 , QA engineer, Sep~ AugCategory: Desktop application Establish & maintain auto-test test case A
Python
Appium
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
應用數學系 統計組
Avatar of 呂宏仁.
Avatar of 呂宏仁.
資深工程師 @隆中網絡股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
點APP 使用 Angular 作為介面開發,另外使用 sqlite 作為離線儲存,在開發過程中有遇到資料重複問題,透過調整資料表欄位以及修正SQL語法解決。 學歷 亞洲大學 資訊工程系豐原高中 普通科技能 React.js/Redux Angular Vue.js Golang GCP GitLab gitlab CI/CD Linux SQL CSS scss/sass HTML5 jQuery 語
React.js/Redux
Angular
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Asia University of Taiwan 亞洲大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Chief Marketing Manager & Executive Assistant @臺灣珂奧利股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
企劃經理、國際合作經理、資深產品經理、資深專案經理、行銷經理
Trong vòng một tháng
Microsoft Office
Communication
Photoshop
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Shanghai Jiao Tong University
Avatar of 高大偉.
Avatar of 高大偉.
Past
資深經理 @美好家庭購物
2015 ~ 2021
資料科學家/資料分析師
Trong vòng một tháng
試三科 專案管理 溝通模式 Data Science 語言能力 中文:母語 英文:中階 技能 Communication Problem Solving Project Management Data Analysis/Data Mining Data Visualization/Reporting ETL/Data Modeling Operation Research/Optimization Coding (SQL/Python/SAS/R) Database (SQL Server/Oracle/DB2/Teradata) Trinity/SSIS/DataStage/TensorFlow SAS EG;EM/SPSS/Tableau/Power BI/Cognos 過往簡報選錄 教育訓練:透過電影"決
Microsoft Office
Communication
Problem Solving
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
統計
Avatar of 曾森彥.
Avatar of 曾森彥.
Past
資深顧問 @一宇數位科技股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
軟體科技業營運管理/ 產品經理/ 專案管理/ 系統服務顧問/ 程式設計/ Product Manager/ Project Manager/ Consultant/Programmer
Trong vòng một tháng
保產品在市場上取得成功。 程式設計 曾參與多項商業系統的設計,其中包括資策會IDEA數位學習平台,該系統採用ASP、JS、HTML和SQL技術搭建。隨後,參與了一宇數位的Learning XP系統,同樣以ASP為基礎。後來,負責重新設計Orca HCM,將資料格式轉換為XML,並採用C#
Product Design
Creativity
Management Team
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
University of Utah
機械工程
Avatar of 陳伯旭.
Avatar of 陳伯旭.
軟體工程師 @Eunodata
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
試後開發, 大大減少 Bug 出現。 5.新產品 MVP 階段導入 React 開發,與同仁一起累積更多前端主流框架經驗 使用技術:【Scss、SpringBoot、Angular2、TypeScript、Postgre SQL、GIT、Selenium、JUnit、Jasmine、React】 軟體工程師 • 炘綻國際有限公司 九月二月 2022 御諾資訊 - 開發半導體產業數據蒐集的最小可行性產品系統。 使
JavaScript
Java
jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北科技大學 NTUT
Java & Android 人才培育專班

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.