CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 三三道海子.
Avatar of 三三道海子.
Past
App高级软件工程师 @三一重工
2020 ~ Hiện tại
Flutter developer
Trong vòng một tháng
相关技术,如Android Studio、Eclipse、SQLite、IntelliJ。 Android开发流程、机型适配以及各种控件使用的技能。 其他程序语言和编程模式的技能,如Kotlin、Dart、C、C++、MySQL、MVP、MVVM、MVI。 SIP通话API的技能。 HTTP协议和JSON数据解析处理。 常用的APP开发框架和技术,如BLOC项目管理模式、Mobx、Redux、EventBus、GreenDao、Room_persistence_Dao、Realm
Java
android
iOS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
湖南大学
计算机科学与技术
Avatar of 簡恒柔 (Chien).
Avatar of 簡恒柔 (Chien).
Past
都市計畫工程師 @CECI Engineering Consultants, Inc. Taiwan (台灣世曦工程顧問股份有限公司)
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
及 WFW 兩個完整性較高的網站作品外,並可連結至專案的 github ,此外也收集了個人 codepen小型gizmo 的實作作品。 HAKO盒食 以 Vue.js + PHP + MySQL 開發的 電商平台Demo ,用戶在web上可以註冊或登入帳號,進行預約活動、訂購商品至購物車、進行結帳,並可察看使用者過
Communication
html + css + javascript
Illustrator / Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
都市計劃
Avatar of 許哲誠.
Avatar of 許哲誠.
Freelancer @Artkernel
2018 ~ Hiện tại
Network Architect
Trong vòng một tháng
differences with clients, thus the efficiency can be promoted and cost can be reduced * Supervise and ensure the process of project is smooth ,and inspire the project team to develop trust and confidence Aerojones Network, Engineering Manager, Mar 2016 ~ Aprdesign front-end technical architecture (angularJs) 2.design back-end technical architecture (springBoot +memcached+ rabbitMQ +webSocket+ mina+hbaase+mysql) 3. develop the device and socket server, communicate the protocol 4. responsible for daily code review and code merge 5. Control the process of the project and solve technical...
Spring Boot
React
Android
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
10-15 năm
Ming Chi University of Bachelor
Technology Science and Technology ,Computer
Avatar of 張逸.
Avatar of 張逸.
Backend Engineer @酷訊搜索股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
張逸 David Python Web Back-end Engineer, Email: [email protected], Github: github.com/jEdu cation 政治大學 資訊科學所碩士~交通大學 資訊工程系學士~Sum mary koolive 直播效能優化,使其能夠負荷 FoodPanda 直播抽獎活動 (QPS 1000+, MySQL, Django, Redis, GraphQL, K8S) 初樂直播薪資計算驗證及修正 (Pandas, MySql) OVO 電視機上盒 AI 節目推
Python
git
Docker
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
政治大學
資訊科學
Avatar of 魏鴻哲.
Avatar of 魏鴻哲.
Past
後端工程師 @大麥網路股份有限公司
2022 ~ 2023
PHP後端工程師
Trong vòng một tháng
用 mongoDB 改寫報表頁 query 與產生報表資料 應用 Laravel 提供前端與POS需要的 Restful API 阿摩科技 (2017/8 ~ 2021/5) 維護線上測驗網站功能 (PHP + Mysql + CSS + HTML + Jquery + Bootstrap) 開發手機版app功能將網站上的核心功能實作出來,像是測驗模式、登入、內購、個人資訊頁面等 (react native
Laravel
PHP
MySQL
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
逢甲大學
資訊工程研究所
Avatar of 黃智群.
Avatar of 黃智群.
Past
java後端工程師 @丹井生物科技股份有限公司
2021 ~ 2023
JAVA軟體工程師
Trong vòng một tháng
私立義守大學 資訊工程學系 經歷 經歷一,2021/04~2023 / 07 JAVA工程師/木葉訊息科技 棋牌類遊戲、老虎機遊戲開發與維護(SpringBoot + Mybatis + MySql + RocketMQ + Redis + Netty) 彩票系統維護 經歷二,2020/04~2021 / 04 JAVA工程師/起帆數位科技 開發新系統(製作平台報表、使用者操作紀錄
JavaScript
jQuery
Java
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
義守大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
自動化測試工程師 @木葉訊息技術有限公司
2021 ~ 2024
Automation QA engineer ,SDET
Trong vòng một tháng
Git
Linux
Shell Script
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
龍華科技大學
電機工程
Avatar of 伍國維.
Avatar of 伍國維.
開發工程師 @緯創軟體股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
C# 程式設計師
Trong vòng một tháng
企業官網製作 後端(.Net 6+MSSQL) 2022年 *IGameBuy 金流串接 後端(.Net Core 2.1+MSSQL) 2021年 *全家合作專案-牛來運骰 後端(.Net Core 3.1+MySQL) *參與無限製作所官網製作 後端( .Net 5+MSSQL) 2020年 *Apple退款監控 (.Net Core 2.2+MSSQL) 2019年 *韓國金流Payletter金流串接 後端(.Net
.Net framework
.net core
IIS Web Server
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
致理科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 @重量科技 KryptoGO
2023 ~ Hiện tại
Senior Full Stack Developer/Engineering Manager
Trong vòng một tháng
Agile Project Management
Leadership + Management
React.js
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
台灣大學
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
資深PHP後端工程師
Trong vòng một tháng
CodeIgniter
SQL
Bootstrap
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
大同大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.