CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Intern @ITRI (Industrial Technology Research Institute)
2021 ~ 2021
數位IC驗證(Digital Verification)
Trong vòng một tháng
Python
C
C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
National Chung Hsing University
Computer Science
Avatar of 溫士朋.
Avatar of 溫士朋.
Research Assistant / Data Engineer @Center for Survey Research, Research Center for Humanities and Social Sciences, Acade中央研究院(調查研究專題中心)
2021 ~ Hiện tại
行政、研究相關
Trong vòng một tháng
Skills Language: R, Python . Technical Skills: Web Scraping, Data Cleaning, Visualization, SQL, NLP. Research Skills: Content Analysis (Qualitative), Survey Design, Academic Writing. TOEIC: 885. Work Experience Data Engineer / Research Assistant Center for Survey Research, Research Center for Humanities and Social Sciences, Academia SinicaPresent Research: Develop NLP measurement for research projects, including Sentiment Analysis, LIWC measures. Build Theory-Based NLP Dictionary Development Framework and apply to working projects. Implement network analysis on survey d ata to invest the relationship between issues. Program: Data collection, including YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, etc. Build tool
Python
Natural Language Processing (NLP)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
東海大學
社會學
Avatar of 吳文宏.
Avatar of 吳文宏.
Machine Learning Engineer @龎帝數位資訊有限公司
2021 ~ Hiện tại
人工智慧工程師、軟體設計工程師、Deep learning engineer、Machine learning engineer、深度學習工程師、機器學習工程師
Trong vòng một tháng
Wen-Hung Wu GitHub Blog Email 我畢業於雲林科技大學資訊工程所。我的論文研究方向為多領域的任務導向繁體中文對話系統,包含了自然語言生成以及強化學習演算法。就讀期間參加了各種NLP相關比賽及專案。除了NLP相關經驗,我還參加了第一屆由Cupoy舉辦
Deep Learning
MLOps
Natural Language Processing (NLP)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立雲林科技大學
資訊工程
Avatar of 陳宗佑.
Avatar of 陳宗佑.
Past
AI工程師 @緯創資通股份有限公司
2021 ~ 2022
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
效能(準確率從0.7937提升至。 Project 電商評論-NLP分析 串接付費API管道,定期 收集電商平台上購買者評論內容文本資訊,並經由NLP技術分類評論內容,供AQM人員製作PBI。 CallLog-NLP分析 通過自動分析call log信息, 提升分析歸類的準確性,以便FIR & IFIR有效改善,滿足
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北科技大學 NTUT
資訊工程
Avatar of 陳松頡/Center.
Avatar of 陳松頡/Center.
高級軟體工程師 @瀚宇彩晶股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
刻神經網路的能力 擁有神經網路跨框架開發的經驗,熟悉Tensorflow/Pytorch 轉 Onnx與TensorRT熟悉各式AI影像處理Object Detection及Segmetation方法 熟悉各式NLP自然語言方法 並且擁有豐富的AI落地之經驗國外研討會 IEEE International Conference on Multimedia Workshop(ICMEW) 論文被接受 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/
Python
C#
Halcon
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology.
資訊工程系-碩士
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Project Manager @OSENSE TECHNOLOGY CO., LTD.
2021 ~ 2022
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
Project Management
Python
soliworks
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
早稻田大學大學院(日本)
資訊生產系統研究科
Avatar of 紀欽益.
Avatar of 紀欽益.
共同創辦人 @尹山國際股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Project Manager
Trong vòng một tháng
to create natural language processing (NLP) AI software to improve 1 hour efficiency per day per person for disease classification, and develop a programming tool for the label team to improve efficiency in image labeling. ‧ Create RESTFUL APIs for AI software landing on server and workstation using Python and Docker. ‧ Managed over 2 medical AI products for QMS approval, and won 3 awards in the 18th National Innovation Award in the AI area. ‧ Collaborated with a cross-function team that includes doctors and engineers for developing NLP and computer vision projects. Skills Programm...
Tensorflow (Keras)
Tensorflow
Deep Learning
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學
心理學系神經認知科學組
Avatar of 陳冠廷.
Avatar of 陳冠廷.
Past
技術工程師 @Omniwaresoft 歐立威科技
2022 ~ 2022
軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
訓練自身的口語表達能力,並加深對數據分析的專業知識,奠定了機器學習相關基礎知識;碩二階段研究主軸為自然語言(NLP),參與醫院的產學合作,發表基於醫學擴充詞進行國際疾病編碼之多標籤分類論文及參與研討會,善用不同演算法的特
C
PHP
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學
資訊管理所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Social media marketing leader @傳靖均有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
photoshop
專案管理
C++
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺灣科技大學/NTUST
B. S. Computer Science
Avatar of 喬康豪.
Avatar of 喬康豪.
前端工程師 @卡訊電子
2020 ~ Hiện tại
網站前端工程師
Trong vòng một tháng
University, 深度學習工程師 deep-learning-engineer, Oct 2017 ~ Sep 2018 實驗室要導入時間序列相關深度學習之先導研究,題目為自然語言處理,利用tensorflow搭建NLP語言模型 (1) 文本分類:利用RNN與CNN進行文本分類。 (2) Word to vector:文字向量轉化 (3) 文本摘要總結:利用sequence to sequence模型架構,輸入經
Vue.js
Webpack
Sass
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
清華大學 National Tsing Hua University
核子工程 nuclear engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.