CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Cecilia Hsu.
Avatar of Cecilia Hsu.
AI智慧應用開發實戰班 @緯育Tibame AI / Big Data 資料分析師養成班
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
SQL、ETL tools. I plan to build up my on-the- job experiences and continue my involvement in Data mining & machine learing model industry in the future. 技能 User Experience Python/Java ETL、TensorFlow Product Data analysis Machine learning Language Chinese English 工作經歷 AI Artificial Intelligence Applications Class • 緯育Tibame JunJan 2023 • Python/SQL應用程式撰寫實務經驗、 演算法建立模型 • 深度學習框架Tensorflow、 資料清洗、數據整合、模型評估、模
Python
JAVA
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
淡江大學 Tamkang University
資訊管理學系
Avatar of 黃仕勳.
Avatar of 黃仕勳.
數位科技處 AI人工智慧組 實習生 @永豐金融控股股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
型表現優於人類調度 實驗不同模型架構,提升模型勝率 10% 利用強化學習於 AI Trading 專案,最大化報酬並且控制風險 接觸 Stable baseline3, Airflow 電腦資訊部實習生 • 野村投信 JanJune 2022 完整經歷與負責三個專案從規劃至開發再到測試與部署和AI專案維護 全委代操功
Project Completion
Communication Skills
Development and Maintenance
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣科技大學
資訊管理
Avatar of 莊孝穎 (Pikas).
AI溝通師
Trong vòng một tháng
Xiao-Ying Zhuang (Pikas) Objective : AI communicator Taipei City, Taiwan I'm a programmer of AI / Machine Learning / Deep Learning and a maker of Mechatronics , owning a major in Art & Design as well. Top 7% on Kaggle competition (Titanic - Machine Learning from Disaster). Currently I'm participating in Embedded Machine Learning Development Workshop , which wi ll end on 2023 January . It' s run by the government and composed of the following courses : 1. Python Basic 2. C /C++ Basic 3. Python Data Science 4. Machine Learning 5.
Python
Machine Learning
Deep Learning
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taiwan University
Biomechatronics Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
人工智慧研究中心工程師 @明志科技大學
2019 ~ 2022
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
University of Alberta
Reinforce learning
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Security Engineer @FarEasTone Telecom
2019 ~ 2021
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Python
JAVA
C
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
資工所人工智慧學程
Avatar of Joyce Hsu.
Avatar of Joyce Hsu.
Section Leader @Hitachi High-Tech Taiwan Corporation
2022 ~ Hiện tại
Sales Manager
Trong vòng một tháng
Joyce Hsu (Zih-Huei) Smart Factory | AIoT | Digital Transformation | Data center Sales Account management| Business development|Product line management • 8+ year experience in sales and product line management for optical communication/Data center (Datacom)/Telecom industries. • 1+ year of experience in sales and project management of Smart factory solutions (including AI, IoT, Software MES/SCM/WMS/EIM, ESG, System integration and consulting service.) • Proven sales record of exceeding business revenue/profit goal. • Design win oriented to drive the demand creation for customers. • Solid experience collaborating with manufacturing/
Sales & Customer Service
Business Development
Sales Management
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chung Hsing University
Life Sciences
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Big Data 巨量資料分析 @資策會數位教育研究所
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Python
Java
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
Eletronics Engineering
Avatar of Yuhe Xiong.
Avatar of Yuhe Xiong.
Past
Big Data 巨量資料分析 @資策會_財團法人資訊工業策進會
2022 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Yuhe Xiong 熊雨荷 Data Scientist Taipei, Taiwan [email protected]ail.com Graduated from National Taiwan University last June. Interested in mathematics, curious about data, using algorithms to solve real-life problems. Skills Mathematics: Linear Algebra, Advanced Calculus, Statistics, Probability theory Data Analysis/ DataBase: Python, R, MySQL Model: Scikit Learn, Pytorch, Tensorflow System: Linux, Hadoop, Spark, Docker, Git Data Visualization: Tableau Web: Flask, Django Project 10 4 Job Salary Predicti on 2022/10//01/17 ▪Web Crawler an d Data cleaning (Selenium, Regex) Collected raw data on 104, Medium, ithelp, ptt
Python
Java
C/C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣大學
Mathematics
Avatar of 李政旻.
Avatar of 李政旻.
Past
後端工程師 @脈動心聯
2020 ~ 2022
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
李政旻 [email protected]ail.com 曾在一間數位轉型解決方案的公司實習,參與過許多場域數位化的專案,負責整合公司現有的產品,並在此之上加入客製化的項目,日後再開發成加值服務。而後回到研究所深造,同時也在公司兼職後端工程師。工作上大多使
Python
PHP
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學
資料科學與智慧網路
Avatar of 劉又瑋.
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
劉又瑋 YU-WEI LIU Phone :Email : [email protected]ail.com 兵役 : 役畢Education National Central University, Electrical Engineering~National Taiwan University, Biomechatronics Engineering~Skill Python | Pytorch | Django | C++ | MySQL | Verilog | C Correlated curriculum Machine Learning , Deep Learning for Computer Vision , Data Structure and Algorithm, Operation System Digital Image Processing, Bioinformatics Algorithms , Biomedical Data Mining, Computer Organization, Digital Systems Design, Digital Signal processor Thesis title:Using deep learning to predict T-cell receptors binding specificity Project Experience C++ Greedy snake design Verilog Gobang in FPGA Single Cycle implementation Python Data structure algorithm
Python
C++
Verilog
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
生物機電所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.