CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 林瑞怡 Jui-Yi, Lin.
Avatar of 林瑞怡 Jui-Yi, Lin.
Backend Engineer @Hi SHARP Co., Ltd.
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
林瑞怡 Jui-Yi, Lin High learning ability in new things and always enjoy using skills what I learn to solve problems. New Taipei City, Taiwan [email protected] https://github.com/juiyilin?tab=repositories Skills Back-end Python Python Django framework Python Django REST framework Python Flask framework Python Pandas Python Boto3 RESTful API Database PostgreSQL pgAdmin 4 MySQL connection pool Redis Cloud Platform AWS EC2 AWS S3 AWS CloudFront AWS RDS AWS Load Balancer GCP Third-party TapPay (payment) Google Charts Front-end HTML CSS JavaScript (ES6) RWD AJAX Bootstrap
Django Framework
Django REST Framework
Flask(Python)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
東吳大學 Soochow University
Economics
Avatar of 林伯修Sean.
Avatar of 林伯修Sean.
Past
市場分析師 @意藍資訊股份有限公司
2019 ~ 2022
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
測試中,協助使用者釐清職涯、創造交流環境。 開發語言:JavaScript;Web應用程式架構:Express - Node.js 。 測試 :Jest,資料庫:MySQL,ORM:Prisma,版本控制:Git。 部屬:AWS, Dokcer, Nginx, PM2, Jenkins。 使用 AWS 進行遠端部屬 ( EC2, RDS, API Gateway )。 使用 Jenkins 實作 CI/CD。 使用 Jest 及 SuperTest 撰寫單元測試及整合測試 ( API Testing ) 依據 Acceptance Criteria 開發
JavaScript
Node.js / Express.js
SQL/MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北大學 National Taipei University
金融與合作經營學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
實習 (主修後端) @ALPHA Camp
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Node.js
Express
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學
化學工程與材料工程學系
Avatar of 江秉儒.
Avatar of 江秉儒.
Past
審計組長 @基富聯合會計師事務所
2020 ~ 2021
後端工程師
Trong vòng một tháng
EC2 執行Docker 開啟 。 核心功能: 使用者依分類紀錄花費,並包含簡單的篩選及加總。 使用技術: Node.js /Express 、 MongoDB / Mongoose ODM Docker / Docker-compose GitHub Packages AWS EC2 相關連結: Demo: https://hananoaccount.herokuapp.com EC2: http://ecap-northeast-3.compute.amazonaws.com:3000 Repo: https://github.com/RonnyChiang/expense-tracker Docker repo: https://github.com/
JavaScript
Node.js
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
後端網頁開發課程
Avatar of 李宗哲.
Python工程師
Trong vòng một tháng
位主管,與財務主管,市場主管,技術主管,溝通。 學歷 Natinal Chiayi University 國立嘉義大學 食品科學技能 Node.js Python JSON JavaScript Java Tensorflow (Keras) MySQL MongoDB HTML5 CSS Raspberry Pi AWS EC2 Docker Git Github RESTfulAPI Spring Boot 語言 Chinese — 進階 English — 中階 自傳 過去經驗 過去以產品經理的工作經驗,讓我學習到,如何與各部門溝通,以及撰
Node.js
Python
JSON
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Natinal Chiayi University 國立嘉義大學
食品科學
Avatar of 黃晟豪.
Avatar of 黃晟豪.
Past
Backend Engineer @Lootex
2022 ~ 2022
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
.cc website backend, refactoring and enhancing backend response time. • Implemented cash flow for connecting to authors and readers' billing system including subscribing, donating and buyouts. • Build and optimize Docker image and improve work flow. • Design Jenkins pipeline for CI/CD and deploy Docker containers to AWS EC2. Software Engineer 德鴻科技股份有限公司 • 九月四月 2018 • Lead 3 people to develop a product. • Responsible for container ecosystem research including Docker, Kubernetes and the other CNCF projects. • Rewrite Scala backend (CQRS) using TypeScript with Elasticsearch
Delphi
C++
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Tsing Hua University
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Product Manager @FEC POS - Firich Enterprises Co., Ltd.
2015 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Node.js / Express.js
git版本控制系統
SQL/MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Back-end Engineer
Avatar of Larry Lu.
Avatar of Larry Lu.
Senior Full Stack Developer @UTOFUN
2021 ~ Hiện tại
Backend developer/Full-stack developer
Trong vòng một tháng
Iris and PostgreSQL Establish a microservice consisting AWS Lambda with Terraform for infra management Containerize dev environments with docker-compose to improve development efficiency Set up CI/CD Pipeline with Docker and Github Action to deploy 3+ times a day Senior Full-Stack Developer, Utofun SepJul 2022 Optimized AWS resources to save up to 30% infrastructure costs Automated the deployment process to AWS EC2 using Jenkins Pipeline Implemented an API server using Node.js , GraphQL and MongoDB Developed a website supporting 3 languages using Next.js, TypeScript , NativeBase and i18next Full-Stack Developer , BethYe FebFeb 2019
Node.js
Golang
Database
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
資訊工程
Avatar of 沈弘哲.
工程師
Trong vòng một tháng
模組規劃、addons 功能擴充以及版本移植、報表客制化、會員點數交易、 配合會計解決問題) - PostgreSQL, PgBouncer 降低連線數量, sql dump 加快備份速度 - AWS EC2, docker-compose, Dockerfile - server 規劃, 備份, 測試機器 - redis - session - odoo 底層運作原理 - 定義 API 規格、測試流程、git 部署流程 - pytest - 避免重構造成錯誤 - CDN Cloudflare - ELK, Filebeat
Developer
Python
django
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
高雄應用科技大學
電機系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Firmware Engineer @安勤科技股份有限公司
2017 ~ Hiện tại
Firmware Engineer, Firmware Developer, Embedded Software Engineer
Trong vòng một tháng
RF Design
UWB
Bluetooth
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
明志科技大學
電子工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.