CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @Andes Technology 晶心科技
2020 ~ 2022
C/C++ Software Engineer
Trong vòng một tháng
Git
C/C++
PHP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立交通大學
資訊工程
Avatar of 徐志逢.
Avatar of 徐志逢.
Past
高級專員 @知識達數位科技股份有限公司
2020 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
一月個人建立的團隊 團隊成立的目標,是設計360全景相機 演算法公版,並將價格限制在 6000 TWD (2016年) 主要負責 1. 優化 map projection C++ 實作,加快運算速度,播放由 5FPS 提升至 70FPS 2. 設計 C/C++ API 給予下游廠商整合 3. 建立視窗調整工具,以應對
Python
SQL
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立虎尾科技大學
資工系
Avatar of Meliso Kimberly.
Avatar of Meliso Kimberly.
Past
Lead front end, web3 developer @Astrogallery
2022 ~ 2022
Front end
Trong vòng một tháng
issue • Validated over 5 critical parameters, configured genesis files • Developed platform smart contract with rust, anchor and performed unit testing • Optimized decentralized social network software efficiency by 15%, upgraded network stability by 12% Staff software engineer, web | blockchain • Hashrabbit AprilJanuary 2022 • Built block mining software & algorithm design with Rust, Golang, C++, boosted mining speed by 17% introducing GPU version • Delivered crosschain defi protocol network, governance token, Vesting contract with Cosmos SDK, Cosmwasm • Launched 7 NFT projects with Solidity, Web3, Typescript • Created major custom staking rewards contract, managed Uniswap alike DEX product on Fantom • Supervised directional algorithmic trading application
React.js
Next.js
TypeScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
University of Toronto
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
智慧製造工程師 @AUO 友達光電
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Python
java
linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan Ocean University
Computer Science and Engineering
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Software Firmware Engineer @GiantPlus Technology Co., Ltd
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師、韌體工程師
Trong vòng một tháng
GPIO) ◎ NXP i.MX RT1160 Arm Cortex-m7 firmware(FreeRTOS) ◎ Software Project(C#) Internal Testing Platform maintain and Develop(WPF) DisplayPort to MIPI Bridge IC Control SDK Develop Local Dimming Algorithm Design 8//2021 Software Engineer AcoustInTek Co., Ltd ◎ Deep Learning (C, C++, python, pyTorch, Linux) Speech Enhancement System based on Convolution Recurrent Neural Network ◎ DevOps(Linux, Apache, php, html) Official website Setup ◎ Project Experience MOST Project (MOSTFProject Related URLs: https://www.youtube.com/watch?v=MJglJMOvkVI&t=72s EducationNational Taipei University Master
C
C++
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺北大學 National Taipei University
Communication Engineering
Avatar of Chu Thị Quỳnh Trang.
Trong vòng một tháng
mục tiêu% KPI, mang về từ 4 hợp đồng trở lên Sau 3 tháng, hoàn thành mong muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty Học vấn Trường đại học Công nghệ thông tin Cử nhân nhgành Thương mại điện tửKỹ năng Kỹ năng làm việc nhóm tốt C++ Language Thông thạo tin học văn phòng (PowerPoint, Word, Excel...) Có khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao Khả năng giao tiếp, lắng nghe tốt Kỹ năng thuyết trình tốt Khả năng giải quyết vấn đề tốt Ngôn ngữ và các chứng
Development
C++ Language
PowerPoint
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
University of Information Technology - Vietnam National University
E-commerce
Avatar of 康帷晟.
資訊安全管理師/資訊安全工程師
Trong vòng một tháng
取syscall sequence作為特徵,使用w2v向量化,搭配Bi-LSTM進行模型的訓練。 結合孿生網路的技術來訓練模型,實現惡意家族的分類。 Adversarial attack against IOT malware detector 攻擊System call image based CNN以及Siamese network detector 利用FGSM演算法生成對抗式樣本 Skills Progamming Python C++ Information Security radare2 IDA-pro GDB Linux Artificial Intelligence Machine Learning Malware detection Languages Chinese English
python3
Machine Learning
Malware Detection
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
資工系
Avatar of 邱奕傑.
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
邱奕傑 Andy - / /Skills Node.js(Express) / Javascript / MySQL / RESTful API / C / C++ / Python Projects 購物車後端實作 Express架構的後端 : 使用Node.js撰寫並實作購物車的後端server,並使用物件導向概念來處理後端由前端後資料庫送來的資料 RESTful api : 依REST的概念來處理前端的request,包含GET
C++
Python
C
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Sun Yat-sen University 國立中山大學
資訊工程
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Product Test Engineering @Qualcomm Semiconductor Corporation
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
annotation and data preprocessing. FebFebEducationNational Tsing Hua University,NTHU M.S. Department of Engineering Science IC Packaging and Testing Course . Embedded AI Personnel Training Course. Digital Marketing Course . Business Leadership Course . National Chip Implementation Center, CIC TCFSTChang Gung University,CGU B .S. Department of Electrical Engineering First place in senior project. Best Popularity Award in senior projec t. Skill Programming Language Verilog/Hspice C&C++/Java/Python Matlab/ VBA Others JavaScript/HTML/CSS/MySQL Git/Github Certificate Google Analytics
C
C++
Matlab
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan
M.S. Department of Engineering Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
聲學演算法開發 @淇譽電子科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Audio Engineer
Trong vòng một tháng
word
powerpoint
excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立清華大學
動力機械系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.