CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Taipei City, Taiwan
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Data Engineer @漸強實驗室 Crescendo Lab Ltd.
2020 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Python
Django
Airflow
Trong thời kỳ quân ngũ
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣大學 National Taiwan University
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Supplier Quality Engineer @FASTCO
2017 ~ 2022
後端工程師
Trong vòng một tháng
Python
Power BI
Vim
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Da-Yeh University (DYU)
Material Science and Engineering
Avatar of 劉瑜祥.
Avatar of 劉瑜祥.
開發主管 @保密
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
公室網路協助管理與規劃 3. 使用者操作平台開發 - 開發運維入口網站功能進行 cdn 管理、系統資訊管理、自動化佈署 - python + django - jenkins 建立開發人員佈署流程 4. 服務與應用系統架構建立與管理 - nginx - java application - kafka - redis 5. kubernetes 架構規劃與流程導入 - 建立 k8s 基礎
Linux
Docker
Kubernetes
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立彰化師範大學
工業教育學系
Avatar of 張愷珉 / Kevin Chang.
Avatar of 張愷珉 / Kevin Chang.
Mobile Game Engineer @曉數碼股份有限公司 Akatsuki Taiwan Inc.
2019 ~ Hiện tại
Unity Developer, VR/AR Program Manager
Trong vòng một tháng
. My ultimate goal is to assist your company in achieving top level in multimedia entertainment. SKILL Programming C#, JavaScript, SQL, Json, Python, Ruby, JAVA, bash shell. Frontend Unity, React.js, XR(Oculus/VIVE/Vuforia/MARS), Arduino, Kinect Backend Node.js, Postgres, Django , Docker, AWS, Jenkins , Linux, RTMP Work Experience VR Software Engineer HyperBot Studio MarPresent Taipei, Taiwan - Developed VR fishing game "Galactic Catch", in charge of VR interaction, fishing mechanism, and user interface. - Developed file I/O and storage system of LyraVR. Web3 Engineer ChapterX JuneDec 2022 Taipei
Unity3D
C#.NET development
Jenkins
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
國立嘉義大學
數位多媒體
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Backend Engineer @NextDrive 聯齊科技股份有限公司
2021 ~ 2023
Senior Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中興大學碩士班
TI CC2540/CC2541, TI MSP430, BLE
Avatar of 易沂周.
Avatar of 易沂周.
前端工程師 @堅果科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
流程、呈現效果 技術: - 使用Unity軟體製作 - 使用Steam HTC vive VR - 使用vuforia、easyAR - 3D動畫、粒子特效製作 個人專案 原胚室內裝修公司官方 - 使用Django框架、nginx - 使用Docker架設在Nas上 - 使用MVC架構、SSR - 使用GSAP動畫 - RWD響應式設計 - 與客戶溝通需求設計 原胚室內裝修公司 官方網站
c#語言
Unity
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
華夏科技大學
數位媒體設計系
Avatar of 林亮圻.
Avatar of 林亮圻.
Past
RD Engineer @Trend Micro Inc.
2019 ~ 2021
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Developing a WYSIWYG system for threat experts to analyze host activity logs and generate alerts / reports from them Integrating host activity logs from upstream, normalizing by data analysis packages like Python Pandas Using ElasticSearch and Kibana for data tagging, aggregating and alerting Building a version control platform by Python Django for threat experts to easily trace their experiments and results Being in infra team of TrendMicro XDR endpoint data lake Maintaining 20+ Kubernetes clusters with thousands of nodes across AWS & Azure . Processing Data flow of GB/second level. Monitoring k8s, applications, databases by fluentd +
MySQL
Golang
Redis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
資訊工程
Avatar of 唐翊維.
Avatar of 唐翊維.
智能整合大數據工程師 @欣興電子股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Unet影像辨識模型,能以不規則形狀畫出缺點,進一步計算缺點面積。 4. 導入YOLO模型於CCTV,撰寫模型偵測警報規則,並使用Flask, Django架設於網頁,全天候監控廠域。 5. 在GitLab上使用Git版本控制進行commit push來紀錄專案維護。 New Taipei City, Taiwan 學歷國立中央大學 統計
R
python
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中央大學
統計
Avatar of 簡毓嫺.
Trong vòng một tháng
勘(Data Mining) 資料庫:Pyodbc、Cx_Oracle Web自動化測試與爬蟲:Selenuim、BeautifulSoup 文字探勘(Text Mining):Jieba、文字雲繪製 資料 視覺化 (Data Visualization) 圖表:Matplotlib、Seaborn、Bokeh、Plotly 網頁框架&App:Django、Flask、FastAPI、Plotly Dash、Streamlit 網頁設計:HTML、CSS、JavaScript、Bootstrap PowerPoint:Python-pptx Excel:Xlsxwriter Microsoft Power BI 人工智慧(ArtificialIntelligence, AI) 機器學習(Machine Learning,ML) / 深度學習(Deep Learning,DL):Scikit-Learn、Tensorflow、Keras、 PyTorch DNN神
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學
化學系
Avatar of Noah Liao.
Avatar of Noah Liao.
Past
Customer Service @Shopee 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
2020 ~ 2022
Trong vòng một tháng
應用 解析並獲取各大社群平台數據方面有豐富的經驗, 包括Facebook、Instagram、小紅書、Twitter、PTT等。 Python 資料處理: Numpy /Pandas/Matplotlib SQLAlchemy、Pymysql 串接資料庫 【Django/Flask】 後端API串接 資料視覺化/從資料庫撈取資料 回傳 【Linux】 基礎指令: Bash Script 【Docker】 下載環境所需要的image建立container使用 【GCP/AWS】 啟
Python
Selenium
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資策會_財團法人資訊工業策進會
Big Date 大數據分析

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.