CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Senior Backend Engineer
Trong vòng một tháng
PHP
Laravel Framework
Swoole
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Avatar of 林冠佑.
Avatar of 林冠佑.
senior software developer @群暉科技 Synology Inc.
2017 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Guan-You, Elvis, Lin More than 5+ years of experience in web and system development. Projects participated include customer services and inner system. I'm a responsible and self-driven person, and like to share new technology or the solution to problems. [email protected] PHP Laravel PostgreSQL Elasticsearch Redis Backend Kafka Nginx Frontend HTML CSS Javascript Jquery Vue Others Git/Gitlab CI/CD Docker K8S AWS S3/EC2/SES/RDS SKILLS WORK EXPERIENCE JanNow Senior Software Developer Synology Inc. SepDec 2022 Web & System Developer Synology Inc.
PHP
Laravel
PostgreSQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
逢甲大學 Feng Chia University
Information engineering and computer science
Avatar of 黃贊叡.
Avatar of 黃贊叡.
後端工程師 @VoiceTube_紅點子科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
group by 使用過lock explain檢查索引 DB replication Redis 使用過 redis lock 避免併發流量進入 DB 了解快取失效時間必需分散,避免大量快取同時失效 Docker docker file撰寫 docker compose file撰寫 使用過 docker swarm Git 使用過 github flow 的經驗push、pull、clone、merge、rebase、cherry pick、checkout... 等 使用 gitkraken 輔助 git 版控 GCP cloud build腳本撰
PHP
Laravel
MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
成功大學
電腦通訊
Avatar of Ran.
Avatar of Ran.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
器相關:Linode, AWS S3, Cloudflare, CloudFront API 開發:RESTful API, Webhook, OAuth 2, Postman, Stoplight API 串接:Google Spreadsheet API, Google Custom Search API, Wikipedia API, Benchmark Email API SEO 相關:Structured data, Google Search Console, PageSpeed Insights, AMP CMS:Wordpress, October CMS 其他:Docker (Laradock), Mailgun, Google Tag Manager, Highcharts, CKEditor 4/5, CKFinder 工作經歷 Web Developer 媽咪愛 MamiLove (上恩資訊年 2 月 – 現在 主要負責商品策展的領域,如:首頁、分類頁、商品
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of 吳倉圻.
Avatar of 吳倉圻.
Senior Developer @GreatForti Technology Co., Ltd.
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
message queue,搭配以swoole-php開發的worker 以及以socket.io開發的websocket服務 開發以webRTC架構相關視訊服務 git版本管控及gitlabCI持續整合、持續部屬 docker容器化應用及Kubernetes服務佈署 曾參與專案從無到有的開發,包含SD的規劃及DB table schema的設計。並擔任project owner做任務分配,及進度
PHP
MySQL / Mariadb
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
大葉大學
電機系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深工程師 @夠麻吉股份有限公司
2019 ~ 2022
資深系統工程師, 網站可靠性工程師, 資料庫管理師
Trong vòng một tháng
Linux Server
CentOS
RHEL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
企業管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工程師 @中佑資訊有限公司
2016 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
統計資訊學系應用統計
Avatar of 許詠翔.
Avatar of 許詠翔.
Past
Backend Software Engineer @1TM Taiwan
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
許詠翔 Shawn Hsu https://github.com/ambersun1234 https://hackmd.io/@ambersun1234 https://ambersun1234.github.io [email protected] https://www.linkedin.com/in/shawn-hsu/ Taipei, Taiwan Experience~Backend Software Engineer - 1TM Implement leaderboard of 1CU(3000 user data with 250 ms respond time) Reduce CI/CD pipeline docker image size by 5176% Implement team wallet (integrate with Ethereum blockchain) Implement authorship token and enthuse token (integrate with Ethereum blockchain) Refactor 1TM website
C
Shell Script
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
大同大學
資訊工程學系
Avatar of LeoWeng翁維陽.
Avatar of LeoWeng翁維陽.
Past
Big Data 巨量資料分析 @資策會數位教育研究所
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
leveraging in-depth domain knowledge with data science. Kaggle , GitHub , Linkedin Skills & Toolkits Data Lake/Warehousing : Python, R, mySQL, Java Machine Learning : Scikit learn, Tensorflow, Pytorch, OpenCV, SciPy API Services : Flask, Django Data Visualization : Tableau, jmp pro 16(SAS) Cloud Services : GCP System : Linux, Hadoop, Hive, MapReduce, Spark, Docker Work Experience Big Data 巨量資料分析 • 資策會數位教育研究所 08//2023 Automatically web crawler (Python, Selenium, BeautifulSoup, Regex, mySQL) Raw data extraction and overcome anti-crawler issues w/ 104.com, Medium, Ptt, Dcard.
Python
Java
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
Eletronics Engineering
Avatar of 辰嶼.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
紀錄在 GitHub 、在 Leetcode 增強Coding能力和練習不同程式語言 。 Email: [email protected] Phone :技能 Backend Java Python Go Node.js Frontend Flutter HTML、CSS、Javascript React Database MySQL MongoDB Redis Other Git GCP Linux Docker Kubernets Design Pattern 工作經歷 Software engineer • 金鋒綵國際有限公司. 正職 Java / Flutter / Python / Linux / MongoDB / Git / GCP~ on-the-job 直播交友APP專案開發: Java 撰寫
Python
Node.js
MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學
資訊管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.